Ingen planer om å anskaffe opplæring innen signalfag eksternt

I november mottok Bane NOR en søknad om at en ny aktør ønsker å bli en tilbyder av jernbanefaglig opplæring innen signalfag. Søknaden har blitt avslått da det i denne omgang ikke er aktuelt å anskaffe slike tjenester eksternt.

I januar 2019 tok Bane NOR over eierskapet til Norsk jernbaneskole etter at skolen hadde vært tilknyttet Jernbanedirektoratet i to år. I oktober sa ni ansatte tilknyttet Signalfag, opp sine stillinger ved skolen. Fem lærere, en fagsjef og tre administrative medarbeidere.

- Det var overraskende at ni sa opp samtidig. Alle er tilknyttet signalopplæringen ved Norsk jernbaneskole og det jobbes nå med å erstatte de ni stillingene, sier leder for ekstern kommunikasjon, Nina Aasmundsen. 

Får hjelp av Kluge Advokatfirma

11. november mottok Bane NOR en søknad om at en ny aktør ønsker å bli en tilbyder av jernbanefaglig opplæring innen signalfag. I søknaden står de ni som har sagt opp, oppført som personell med alle sine sertifiseringer. Det betyr at disse ni i oppsigelsestiden hos Norsk jernbaneskole, søker om å starte opp en konkurrerende virksomhet. Derfor har Bane NOR i samarbeid med jernbaneskolen, engasjert Kluge Advokatfirma AS for å gjennomføre samtaler med de aktuelle ansatte. 

- Kluge gjennomfører en undersøkelse av faktum knyttet til at flere ansatte har sagt opp sine stillinger i Bane NOR. Bakgrunnen for undersøkelsen er at et nyopppstartet selskap har oppgitt de samme ansatte som ressurser i en søknad om å bli tilbyder av jernbanefaglig opplæring innen signalfag. Det er innhentet ekstern juridisk bistand til å bistå i forbindelse med undersøkelsen. Personene det gjelder er fortsatt i oppsigelsestid og ansatte i Bane NOR ved jernbaneskolen, og vi kan derfor ikke gi ytterligere detaljer om de undersøkelsene som pågår, forklarer Aasmundsen, og legger til; 

- Det jobbes nå med å rekruttere nye ressurser etter de som har sagt opp, og kurskalenderen på skolen planlegges å være på plass i løpet av januar.

Søknad avslått

Søknaden har blitt avslått, og i begrunnelsen står det blant annet; Signalsystemene er sikkerhetskritiske systemer, og det er svært viktig at Bane NOR har kontroll på at de som arbeider på systemene har riktig og tilstrekkelig kompetanse. Bane NOR ønsker derfor i størst mulig grad å gjennomføre opplæringen innen signalfag internt. Dette skjer ved Bane NORs egen skole, Jernbaneskolen.

Det er for tiden ingen planer om å anskaffe opplæring innen signalfag eksternt, og det er derfor ikke aktuelt å godkjenne søknaden til det nyopprettede selskapet som tilbyder av opplæring innen signalfag.

Pålagt gjennom jernbaneloven

Norsk jernbaneskole åpnet i 2005 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Departementet ønsket et enhetlig, fremtidsrettet og samlende kompetansesenter for hele jernbanesektoren. Videre ønsket de å sikre like forutsetninger for alle aktører i en sektor som stadig blir mer konkurranseutsatt, og på den måten være operatøruavhengig og nøytral.  Skolen har siden vært jernbanesektorens ledende

Gjennom jernbaneloven med forskrifter, er Bane NOR pålagt å ha programmer for jernbanefaglig opplæring av egne ansatte, herunder signalfag. Vi er også forpliktet til å sørge for at leverandørers personale som skal arbeide på våre anlegg har tilstrekkelig kompetanse. Rutiner og systemer for overholdelse av disse pliktene er en del av vårt sikkerhetsstyringssystem. 

Signalfag og Norsk jernbaneskole

Utdanning innen de jernbanetekniske fagene er lagt til Norsk jernbaneskole, som har fagutdannelsen. Den samme skolen leverer utdannelse til Bane NOR. Det er avgjørende at Bane NOR har kontroll med antall utdannede og hvilken kurskompetanse som finnes da denne kompetansen har stor betydning for sikkerhet, punktlighet og regularitet.

Jernbanetekniske kurs er spesialutdannelse for Bane NOR, og utdannelsen har lang leveringstid, dvs det tar tid å etablere nye kurs. Det er stordriftsfordeler i å ha en skole og ett kursmateriell pr kurstype. Det må opprettholdes kompetanse til anlegg som er utgått av produksjon.

Oppsummert er det en klar fordel for Bane NOR å ha kursaktivitet på egen skole. Det finnes noen få unntak, eksempelvis et anlegg med begrenset levetid og få personer som trenger utdannelse. Et slik eksempel er ERTMS Østre linje.

Ved Norsk jernbaneskole tilbyr vi opplæring av togledere og trafikkstyrere. I tillegg får lærlinger, og sivilingeniører grunn- og etterutdanning i form av kurs- og opplæringspakker i jernbanefag. Flere av våre kurs skreddersys og tilbys lokalt over hele landet. 

Når det gjelder Signalfag, tilbyr vi kurs for alle typer signalsystem og -arbeid. Arbeid med signal omfatter alt fra prosjektering, etablering og bygging til testing, kontroll, drift og vedlikehold av signalanlegg.