Færre togforsinkelser i 2019 enn i 2018

Jernbanen blir sett på som det mest effektive, sikre og miljøvennlige alternativet for transport av mange nordmenn, så hva kan Bane NOR gjøre for å bedre togtilbudet og punktligheten?

Pendlere på KIøfta stasjon. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)

Etter at jernbanen gjennom Oslo ble kraftig oppgradert og fornyet i 2009-2011, gjorde punktligheten i Norge et kraftig hopp opp til Europatoppen. Over 90 prosent av togene var i rute frem til 2018, som var det første året på lenge vi ikke nådde vårt mål for punktlighet. Da endte det på 88,6 prosent, mens tallet for i år ligger an til 89,1 prosent.

– Norsk jernbane ligger mye bedre an enn mange tror. Vi er ganske likt Sverige, Tyskland og andre land som er kjent for å ha god jernbane. For kundene våre og for Bane NOR er allikevel ikke dette godt nok. Vi jobber for at norsk jernbane skal være best i Europa. Det tar nok noen år, men dersom vi gjennomfører ambisjonene i Nasjonal transportplan for både utbygging og vedlikehold av jernbanen vår, så vil vi klare det, sier Bjørn Kristiansen, konserndirektør i Bane NOR for Kunde og trafikk.

Vekst øker slitasjen og utfordrer punktligheten

Passasjerveksten har vært stor de siste ti årene, og det blir stadig satt inn flere togavganger. I 2010 krysset det 800 tog i døgnet over Oslo S mot over 1 000 i år. Flere togavganger er viktig og positivt for de reisende, men det medfører også større slitasje på infrastrukturen. I tillegg fører flere togavganger til at kapasiteten på flere av linjene på Østlandet nå er sprengt. I 2020 øker vi frekvensen ytterligere, noe som trolig vil få negativ effekt på punktligheten i rushtiden, men vi får plass til flere reisende.

– Den siste tiden har vi hatt en fantastisk vekst, og det er både positivt og veldig oppmuntrende. Jernbanen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, både nasjonalt og globalt. Men når vi har økt passasjerantallet fra 65 millioner til opp mot 80 millioner, så er vi i en helt ny situasjon. Vi skal håndtere mange flere tog og passasjerer i en presset infrastruktur, og vi må gjøre det samtidig som vi oppgraderer eksisterende og bygger ut ny jernbane, forklarer konserndirektøren.

Hvorfor er punktlighet så viktig?

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har definert at et tog som ankommer endestasjonen og Oslo S innenfor en margin på 3:59 minutter, er punktlig. For langdistansetog og godstog er denne marginen 5:59 minutter.

I andre land og for andre transportmidler kan tidsgrensen for hva som regnes som punktlig, variere.  I Sverige regnes et tog som forsinket først etter fem minutter, mens i flytrafikken regnes en avgang fra Oslo lufthavn som forsinket først etter 15 minutter.

– For å levere et best mulig tilbud til de reisende er det viktig at vi setter oss ambisiøse mål. Målet vårt er at punktligheten for persontog skal være over 90 prosent. Dette måler vi hver dag, og den forteller oss om vi leverer det produktet vi har forpliktet oss til, sier Kristiansen.

Hva gjør vi for å bedre punktligheten?

Norsk jernbane er i en krevende fase, men vi jobber kontinuerlig for at de reisende skal ha et best mulig togtilbud. Infrastrukturen er gammel, og vedlikeholdsetterslepet er stort. Samtidig som togtrafikken skal gå som normalt, skal jernbanen bygges ut og fornyes.

– Vi har signalanlegg fra 1950-tallet og enda eldre skinnegang som er i bruk i dag. Dette er også en av hovedårsakene til at vi har punktlighetsproblemer, forklarer konserndirektøren.

Bane NOR er i full gang med å gjøre viktig vedlikehold som skal gjøre jernbanen mer robust.

 • Elektronisk overvåkning som gjør at vi kan rette feil før de får konsekvenser for togtrafikken.
 • Økt satsning på vedlikehold mellom Lillestrøm og Drammen – strekningen som har mest trafikk.
 • Kortere stasjonsopphold
  • Sektormerket plattformene på alle stasjoner i Oslo-området. Dette sørger for smidigere og raskere på- og avstigning og kortere stasjonsopphold.
  • Stenger dørene på togene 20 sekunder før avgang for å bidra til punktlige avganger.
  • Teste funksjonalitet som gjør at de reisende kan se hvor på toget det er plass – dette skal også gjøre stasjonsoppholdene kortere.
 • Tester sensorteknologi for å forutsi hvor det vil oppstå gjengangerfeil som solslyng og skinnebrudd.
 • Tester vedlikeholdsarbeid med droner. Dette vil gi oss tilgang til steder som er vanskelige å komme til på, uten å stanse togtrafikken.
 • Innfører nytt signalsystem. Den digitale standarden ERTMS erstatter dagens mange ulike signalsystemer.
  • ERTMS er allerede i bruk på Østfoldbanens Østre Linje, som har en punktlighet på 91,8% i hittil i 2019.
  • Våren 2020 åpnes en ny ERTMS-teststrekning mellom Roa og Gjøvik.
  • ERTMS skal stå ferdig over hele det norske jernbanenettet i 2034.

Utbygging

80-90 % av norsk jernbane er enkeltsporet, hvilket medfører at det er få omkjøringsmuligheter og ruter hvor togene kan kjøre når det oppstår et problem. Derfor er det viktig å bygge ut med dobbeltsporet jernbane. På den måten vil Norge få et bedre tilbud på lengre sikt.

– Det folk kanskje ikke vet, er at årsaken til at vi stenger på sommeren er fordi vi bygger ut jernbanen. Samtidig gjør vi selvsagt vedlikehold. Når vi først stenger for de reisende i seks uker, er det viktig for oss at vi sørger for å få gjort begge deler samtidig – både utbygging og vedlikehold. Vi er nødt til å gjøre det sånn, for det nytter ikke å bygge eller gjøre vedlikehold på sporet uten å stenge, forklarer Kristiansen.

Bane NOR skal bygge dobbeltspor på flere strekninger på Østlandet, kalt InterCity, i tillegg skal det gjøres omfattende oppgraderinger og fornyelser på eksisterende infrastruktur.