Færre tamreinpåkjørsler i 2018

Antall drepte tamrein etter togpåkjørsler gikk ned fra 612 i 2017 til 398 i 2018. – Den gledelige nedgangen skyldes både naturlige variasjoner og at tiltak for å hindre påkjørsler virker bedre enn før, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR.

Illustrasjonsbilde av tamrein på Saltfjellet. (Foto: Øystein Grue)

Det er på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø det blir påkjørt flest tamrein. Her viser statistikken en reduksjon fra 566 drepte tamrein i 2017 til 350 i 2018. Det er en nedgang på rundt 40% fra 2017, som var ett av årene med høyest antall drepte tamrein.  

Erfaringen fra tidligere år har vist at antall påkjørsler varierer ut i fra værforhold, snømengder og beitemuligheter, men områdedirektør Brækkan mener at vi nå også kan se virkningene av tiltak mot tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen:

– Går vi inn i statistikken ser vi at 63 tamrein ble drept i siste kvartal 2018 mot hele 415 i siste kvartal 2017.  Høsten og vinteren er en den tiden på året det er flest påkjørsler.

Tettere samarbeid

Områdedirektøren er glad for at færre tamrein blir påkjørt av togene. – Samarbeidet mellom reindriftsnæringen og Bane NOR er blitt langt tettere og bedre enn tidligere. Meldinger om at rein er nær sporet kommer raskere, og vi har forbedret våre interne rutiner slik at det innføres såkalte «reinmeldinger» hvor hastigheten settes ned til sikthastighet i områdene hvor det er rapportert om rein.  Dette medfører noen forsinkelser for togene, men den tette dialogen med reinbeitedistriktene gjør at vi klarer å balansere bruken av reinmeldinger i forhold til faren for påkjørsler, sier han.  

– Jeg er svært godt fornøyd med hvordan vårt personale på Nordlandsbanen håndterer situasjonen i samarbeid med reinbeitedistriktene, sier områdedirektøren.

Avtaler

– Bane NOR har i høst inngått nye avtaler med fem av de 11 reinbeitedistriktene langs Nordlandsbanen hvor problemene med reinpåkjørsler er størst.  Vi bidrar med økonomisk støtte til bruk av helikopter ved samling og flytting av rein fra sommer- til vinterbeite. På denne måten hindrer vi at rein kommer nær jernbanen og sikrer at rein som må krysse jernbanen gjør dette kontrollert i tidsrom hvor det ikke går tog, sier Brækkan. 

Reingjerder

Bane NOR har gjennom høsten og fram til jul jobbet med å bygge nye vilt-/reingjerder som skal holde dyra unna sporet.  Første parsell ble ferdig før jul og byggingen fortsetter så snart snøforholdene tillater det på den 25 km strekningen mellom Mosjøen og Laksfors. Dagens reingjerde i Holmvassdalen skal også forlenges med 2,5 kilometer. Den totale kostnaden for disse tiltakene er på ca. 40 millioner kroner.

Til sammen vil Bane NOR i perioden 2018-2021 bygge ca. 44 kilometer med vilt-/reingjerder på Nordlandsbanen. Når denne utbyggingen er ferdig vil det være totalt 63,5 kilometer reingjerder lagns banen. Bane NOR vil senere vurdere ytterligere bygging av reingjerder etter 2021.

Bane NOR jobber også med et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om å finne ny teknologi for å hindre tamreinpåkjørsler.

Områdedirektør Thor Brækkan. (Foto: Bane NOR)