Enighet mellom Bane NOR og Skanska

Bane NOR og Skanska har løst uenighetene om kontrakten knyttet til byggingen av dobbeltspor mellom Farriseidet og Solum på Vestfoldbanen. Enighet ble nådd i forkant av behandling av saken i Agder lagmannsrett.

Tog på Hallevannet bru på den nye dobbeltsporstrekningen. (Foto: Terje Walle)

– Bane NOR er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med en av Norges største entreprenører om denne vanskelige saken, sier Stine Undrum, fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR.

Saken var berammet over seks uker for Agder lagmannsrett den 8. oktober 2019.

Vanskelig sak brakt til enighet

– Vi er veldig glade for at dette nå har latt seg løse utenfor domstolene. Dette bidrar til å legge grunnlaget for en positiv relasjon i kommende prosjekter, sier Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg i Skanska.

Målet er å løse utfordringer underveis i prosjektene

Både Bane NOR og Skanska er opptatt av at byggherre og entreprenørbransjen sammen må jobbe med tiltak for å løse utfordringer i prosjektene underveis. Sterkere ledelsesinvolvering for å lukke gråsoner i kontraktene før problemene blir for store, er et viktig tiltak som Bane NOR ser har god effekt for bærekraftige relasjoner med entreprenørene. Begge parter ønsker å bidra aktivt fremover til å finne løsninger for å dempe konfliktnivået i bransjen.

– Konfliktnivået i bransjen er for høyt og krever enormt med oppmerksomhet fra alle involverte. Det bidrar til å dra ressurser vekk fra å gjennomføre prosjektene effektivt for alle parter, sier Stine Undrum, som berømmer Skanskas innsats for å komme i mål med denne saken.

Reisetiden ned med 24 minutter

Dobbeltsporet mellom Farriseidet og Solum er en del av strekningen mellom Larvik og Porsgrunn på Vestfoldbanen. Prosjektet, som er en del av Intercity-utbyggingen, åpnet for togtrafikk 24. september 2018.

Dette har gitt de reisende på Vestfoldbanen et nytt og bedre togtilbud til og fra Grenlandsregionen. Reisetiden mellom Skien og Larvik/Oslo er redusert med over 24 minutter, etter åpningen av dobbeltsporet. Ny reisetid Porsgrunn-Larvik er 12 minutter mot 36 minutter før åpning.

Siste måling viste en passasjervekst på 55% på strekningen Skien/Porsgrunn-Larvik.

Bakgrunn

I april 2013 inngikk Skanska og Bane NOR kontrakten «entreprise UFP01 Vestfold» for bygging av underbygning for nytt jernbanespor mellom Farriseidet og Solum. Kontrakten var på 1 340 MNOK. Arbeidene ble ferdigstilt og overtatt av Bane NOR i august 2016, men i mai samme år stevnet Skanska Bane NOR til Larvik tingrett med påstand om betaling av 159,5 MNOK med tillegg av forsinkelsesrenter. Bane NOR nedla påstand om frifinnelse. Tvistetema i saken gjaldt kompensasjon for plunder og heft-krav. Dom fra Larvik tingrett i mai 2018 tilkjente Skanska 43,7 MNOK. Dommen ble anket av begge parter.

Enige: Stine Undrum, fung. konserndirektør Utbygging i Bane NOR og Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg i Skanska.