Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

Nygårdstangen godsterminal står foran en nødvendig ombygging. Det kan gi store miljøgevinster og vesentlig økt trafikksikkerhet med færre lastebiler til og fra Bergen sentrum.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Godstrafikken til og fra Bergen vil øke i årene som kommer. Derfor må Nygårdstangen bygges om til å bli en mer effektiv godsterminal. (Foto: Bane NOR)

– Ved å fornye Nygårdstangen sikrer vi våre godskunder mer kapasitet og effektivitet i årene som kommer. Ombygging av godsterminalen vil styrke jernbanens konkurransekraft foran veitransport. Det er i tråd med den nasjonale målsettingen om «mer gods på bane», sier Oskar Stenstrøm, direktør for godstrafikk i Bane NOR.

Bane NOR har nylig avviklet godsterminalen på Minde. Bygging av Bybanen til Fyllingsdalen er årsaken til det. I tillegg får Bybanen verdifulle arealer på Nygårdstangen. Dermed må mer gods håndteres på mindre areal. Jernbanedirektoratet har allerede gitt Bane NOR i oppdrag å bygge om godsterminalen.

– Behovet for ombygging har vært der lenge. Nå griper vi muligheten og sørger for at godsaktørene får en effektiv terminal som kan håndtere veksten i jernbanegods frem til 2035. Dette er i tråd med Jernbanedirektoratets bestilling, sier Oskar Stenstrøm.

Må rive terminalbygg

For å få nødvendig plass til både lengre jernbanespor, lastegater og depoter, må terminalbyggene på Nygårdstangen rives. På kort sikt innebærer det ulemper for to av godstransportørene som i dag leier lokalene av Bane NOR.

– Vi har forståelse for den ulempen som to av våre kunder vil få. Vi har hatt møter med dem og vil bistå dem i jakten på nye lokaler. Å rive byggene er nødvendig for å kunne ta imot og sende mer jernbanegods, og det er jo en fordel både for de to aktørene og de andre som konkurrerer om godstransporten, sier Oskar Stenstrøm.

En mer effektiv terminal betyr kortere ventetid og mindre tomgangskjøring inne på terminalen. Det kan gi lavere fraktkostnader for eksisterende og nye aktører.

Bedre trafikksikkerhet og luftkvalitet

I dag ankommer gods til Nygårdstangen også med lastebil. Dette blir det slutt på etter ombyggingen. Dermed blir det betydelig mindre tungtransport inn og ut av Bergen sentrum. Etter Bane NORs beregninger kan det være snakk om 400 færre biler i døgnet.

Dette vil gi en betydelig forbedring av trafikksikkerheten gjennom Bergen sentrum, spesielt i området rundt Nygårdstangen, der mange myke trafikanter ferdes blant annet til og fra en stor videregående skole og en svømmehall.

Færre kjøretøy i sentrumsgatene vil også gi bedre luftkvalitet til byens innbyggere.

Kapasiteten på godsterminalen Nygårdstangen er brukt opp. Håndtering av nye biler som fraktes på skinner fra Drammen ble flyttet til Nygårdstangen fra nedlagte Mindemyren i oktober 2019. Samtidig forventer Jernbanedirektoratet at Bane NOR skal tilrettelegge både for lengre godstog og en årlig vekst i godsvolumet til og fra Bergen på 2,4 prosent. Det tilsvarer 50 prosent mer gods i 2035 i forhold til dagens volum.