Bane NORs innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033

Bane NOR oversendte 1. september vårt svar på oppdraget fra Jernbanedirektoratets arbeid med Nasjonal transportplan basert på Oppdrag 1 («Mer for pengene»), fra Samferdselsdepartementet.

NTP 2022-2033 legges fram for behandling i Stortinget våren 2021. (Foto: Bane NOR)

– Der redegjorde vi for Bane NORs arbeid med kostnadseffektivisering for investeringer, drift og vedlikehold, og vår vurdering av i hvilken grad Bane NOR har rammebetingelser som tillater samme handlingsrom og optimaliseringspotensiale som for eksempel Nye Veier. Vi pekte på at jernbanen er en viktig del av løsningen på fremtidens klima- og mobilitetsutfordringer, forteller konsernsjef Gorm Frimannslund.

– I etterkant fikk Bane NOR et «tilleggsoppdrag» av Jernbanedirektoratet, der vi ble bedt om å gi en ytterligere vurdering av optimaliseringspotensialet i prosjektene og effektivisering innen drift og vedlikehold, utdyper han og understreker følgende:

 • Våre innspill i Oppdrag 1 inneholder beskrivelser av hvordan vi jobber med å effektivisere og få mer jernbane for pengene.

 • I tilleggsoppdraget er vi bedt om å gi vår vurdering av mulig optimaliserings-potensiale i prosjekter, samt effektiviseringspotensialet innen drift og vedlikehold utover de avtalene som vi har med Jernbanedirektoratet i dag.

Dette er en bestilling fra  Samferdselsdepartementet for å ha et bredere grunnlag inn i NTP-arbeidet.

Vi vil understreke at dette er drastiske tiltak som er vurdert av Bane NOR på kort tid og på et usikkert grunnlag. Dersom tiltakene blir aktuelle, må de utredes og analyseres nærmere.

Pågående planarbeid og prosjekter går som normalt

– Det er viktig å påpeke overfor våre samarbeidspartnere og kunder at pågående planarbeider og offentlige planprosesser, og utbyggsprosjekter går som normalt, fortsetter konsernsjefen.

Dette er oppdrag Bane NOR har fått fra Jernbanedirektoratet gjennom avtaler. Dersom noen forutsetninger skal endres som følge av for eksempel resultatet av prosessen som pågår i forbindelse med NTP, forutsetter vi at dette formaliseres i endringsmeldinger eller som nye oppdrag fra Jernbanedirektoratet.

Ny NTP for 2022-2033 legges fram av Regjeringen våren 2021 og behandles i Stortinget i juni 2021.

– Hva som til slutt vedtas i regjeringen og i Stortinget, og om det har noen konsekvenser for prosjektene, vet vi ikke noe om i dag. Det vil vi ikke spekulere i. Det er derfor viktig for oss å understreke at våre prosjekter jobber som normalt og går som planlagt, avslutter konsernsjef Gorm Frimannslund.

Klikk her for å lese Bane NORs svar på Oppdrag 1 fra Jernbanedirektoratet.
Klikk her for å lese Bane NORs svar på tilleggsoppdraget.

Hva er Nasjonal transportplan?

 • Nasjonal transportplan (NTP) blir lagt fram for behandling i Stortinget i valgår hvert fjerde år.
 • NTP er en stortingsmelding som presenterer regjeringens transportpolitikk og konkrete prioriteringer for de neste 12 år.
 • Det er en omfattende prosess i forkant lokalt, regionalt og nasjonalt som inkluderer politiske nivåer, organisasjoner, næringsliv, innbyggere, media, mm.
 • NTP 2022-2033 legges fram for behandling i Stortinget våren 2021 og vedtas juni 2021.
 • Stortingets innstilling fra stortingsbehandlingen presenterer partienes transportpolitikk og konkrete prioriteringer for de neste 12 år.
 • Etter stortingsbehandlingen utarbeider etatene Handlingsprogrammet som er etatenes plan for hvordan NTP kan gjennomføres.
 • De konkrete prioriteringene og beslutningene om investeringer, drift og vedlikehold og rammer for jernbanen gjøres i de årlige statsbudsjettene og konkrete stortingsproposisjoner.

Ny NTP-prosess

 • Oppgaver og ansvaret for NTP-arbeidet er flyttet til Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i NTP-arbeidet for å styrke arbeidet med mer effektiv ressursbruk, og for å svare best mulig på de samfunnsmessige utfordringene. Det legges nå opp til en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og departementet, og en tidligere politisk dialog mellom departementet og regionale myndigheter.»
 • Styringsgruppe: SD, Veidirektoratet, Nye Veier, Avinor, Kystverket, Jernbanedirektoratet (Bane NOR deltar i møtene, men er ikke formelt medlem i styringsgruppen)
 • Samferdselsdepartementet har etablert en politisk kontaktgruppe, møter med organisasjoner og næringsliv
 • Faglige innspill: Oppdrag til fagetatene – ikke felles etatsgrunnlag lenger, både oppdrag til og svar fra virksomhetene vil være offentlige.
 • Etatene har hittil fått seks oppdrag, oppdrag 1 er «Mer infrastruktur for pengene – effektiv ressursbruk».
 • Jernbanedirektoratet skal gi sektorens svar på oppdragene til Nasjonal transportplan (NTP).
 • Bane NOR får konkrete oppdrag fra Jernbanedirektoratet og bidrar slik til deres svar på oppdragene de får fra Samferdselsdepartementet.
 • For mer informasjon, se regjeringens nettsider om NTP.