Starter byggingen av reingjerde i 2018

Bane NOR starter byggingen av et 25 kilometer langt reingjerde på den ulykkesbelastede strekningen på Nordlandsbanen neste år. Samtidig forlenges reingjerdet på strekningen opp til Sefrivatn. Det er innført saktekjøring frem til tamreinen er flyttet fra området.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Reingjerde på Saltfjellet. (Foto: Øystein Grue)

I forrige uke var det åtte påkjørsler av tamrein på strekningen mellom Kvalfors og Mosjøen. 110 reinsdyr døde. Onsdag ble 17 dyr påkjørt i et område litt lengre sør på Nordlandsbanen. Dyrepåkjørslene har fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

– Dyrepåkjørslene preger alle oss som arbeider i Bane NOR. Vi har stor forståelse for at reineiere og andre reagerer kraftig på det som har skjedd. Vi vil gjøre enda mer for å forebygge at dette skjer, sier Infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR.

Bygger vilt- og reingjerde
Bane NOR arbeider nå med en revidert handlingsplan for å redusere antallet tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen.

– Vi vil nå forsere byggingen av et 25 kilometer langt gjerde mellom Laksforstunnellen og Mosjøen hvor de fleste av ulykkene har skjedd. Samtidig forlenger vi gjerdet som ble satt opp i 2015 sørover fra Sefrivasselva til pukkverket ved Sefrivatntunnellen. Området over tunnelen kan fungere som et naturlig krysssingspunkt for reinen. Kostnadene for begge disse tiltakene er beregnet til 34 millioner kroner, sier Aarnes.  

Styrket dialog og samhandling
Bane NOR har gjennomført et FoU-prosjekt i samarbeid med reindriftsnæringen for å kartlegge hvilke tiltak som bør gjennomføres for å redusere risikoen for dyrepåkjørsler.

– Vi styrker dialogen ytterligere med næringen slik at vi i fellesskap finner løsninger som kan bedre varslingsrutinene. Noen reineiere i området rundt Ofotbanen og Nordlandsbanen bruker GPS-sender på utvalgte dyr slik at de til en hver tid kan se hvor flokkene beveger seg. Dette øker muligheten for at vi får presise tidligvarsler slik at vi kan iverksette tiltak. Vi ser også på om det finnes tekniske løsninger for automatisk deteksjon og varsling når dyr beveger seg inn mot sporet. Dette vil vi jobbe videre i handlingsplanen, sier Aarnes.

Skiltet saktekjøring
Bane NOR har innført saktekjøring (40 km/t) på hele strekningen fra Trofors til fem kilometer sør for Mosjøen. Dette er en strekning på 3.2 mil. Det er i øyeblikket mye tamrein i området.

– Det blir saktekjøring frem til tamreinen er samlet inn og flyttet nærmere kysten. Dette gjøres for å slippe å forlenge reinmeldingene hver sjette time. Tamreinen skal etter planen flyttes innen 1. desember, sier Aarnes.

Bane NOR undersøker nå omstendighetene i alle ledd av varslingskjeden fra reineier til Bane NOR og videre til lokfører etter de ni påkjørslene.

– Ved en av påkjørslene vet vi at reineier ba om at hastigheten skulle settes ned. På grunn av en svikt internt fikk vi ikke videreformidlet denne meldingen til lokfører. Dermed ble 12 dyr påkjørt. For de andre påkjørslene, blant annet den som krevde 65 dyr, er det andre omstendigheter og det er viktig at vi får alle fakta på bordet, sier Aarnes.

Økonomisk støtte
Det er fortsatt mange reinsdyr som er samlet ved beiteområdene ved jernbanen sør og nord for Mosjøen.

– Vi har en avtale med reineierne om hvor lenge dyrene kan være i området og bidrar med økonomisk støtte til bruk av helikopter til samling av rein for videre transport til kysten, men inntil videre vil de oppholde seg i nærheten av jernbanen noen dager til, forteller Vibeke Aarnes.