Reinpåkjørsel i Saltdalen

Søndag 10. desember ble en reinflokk med 80 dyr påkjørt av et persontog på vei fra Bodø til Trondheim. Ulykken skjedde i Saltdalen litt før kl. 14.

– Det er beklagelig. Det ble ikke varslet om reinsdyr på denne delen av strekningen. Vi er avhengig av å bli varslet av reinbeitedistriktet om hvor dyra er for å kunne forebygge påkjørsler, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR.

Nedsatt hastighet
Det er flere tamrein i området. Hastigheten ble etter ulykken satt ned på en to mil lang strekning etter at Bane NOR tok kontakt med reinbeitedistriktet søndag ettermiddag for å få en tilbakemelding om tamrein i området.

Store forsinkelser
Det har de siste to ukene vært mange tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen, først og fremst sør for Mosjøen, 25 mil sør for stedet for søndagens påkjørsel.

– Vi har for sikkerhets skyld også kontaktet reinbeitedistriktet som ligger nord for Saltfjellet, men det skal ikke være reinsdyr ved jernbanelinja der, sier Thor Brækkan.

Det er nå nedsatt hastighet over til sammen ca fem mil på Nordlandsbanen noe som medfører store forsinkelser på person- og godstog.

To påkjørsler to mil fra Bodø
Om morgenen mandag 11. desember skjedde det dessuten to reinpåkjørsler mellom Oteråga og Tverrlandet, drøye to mil øst for Bodø. Her var to påfølgende persontog involvert, og til sammen ble ca. 10 dyr påkjørt. Her er saktekjøring inntil videre innført på en to km. lang strekning.

Viltgjerder og ny handlingsplan
Det er bygget viltgjerder på de mest utsatte strekningene over Saltfjellet for å forebygge reinpåkjørsler. Det siste gjerdet ble satt opp sommeren 2017 noen kilometer sør for der dagens hendelse inntraff.

Bane NOR arbeider nå med en revidert handlingsplan for å redusere antallet tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen.

– Vi tar med oss søndagens erfaringer til arbeidet med den nye handlingsplanen mot reinpåkjørsler, sier Thor Brækkan. 

Handlingsplanen skal være klar utpå nyåret. Blant annet forseres byggingen av et 25 kilometer langt gjerde mellom Laksforstunnellen og Mosjøen hvor de fleste av ulykkene har skjedd. Samtidig forlenges gjerdet som ble satt opp i 2015 sørover fra Sefrivasselva til pukkverket ved Sefrivatntunnellen. Området over tunnelen vil da kunne fungere som et naturlig kryssingspunkt for reinen. Kostnadene for begge disse tiltakene er beregnet til 34 millioner kroner.  

Bane NOR har gjennomført et FoU-prosjekt i samarbeid med reindriftsnæringen for å kartlegge hvilke tiltak som bør gjennomføres for å redusere risikoen for dyrepåkjørsler.

Dialogen med næringen styrkes ytterligere. Noen reineiere i området rundt Ofotbanen og Nordlandsbanen bruker GPS-sender på utvalgte dyr slik at de til en hver tid kan se hvor flokkene beveger seg. Dette øker muligheten for presise tidligvarsler.

– Vi ser også på om det finnes tekniske løsninger for automatisk deteksjon og varsling når dyr beveger seg inn mot sporet. Dette vil vi jobbe videre med i handlingsplanen, sier Thor Brækkan.

Foto: Øystein Grue