Undersøker dyrepåkjørslene

Bane NOR ser alvorlig på de siste dagenes dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen. – Det er tragisk. Vi har et samarbeid med reineierne og har laget systemer og rutiner for å forebygge reinpåkjørsler. Nå undersøker vi hvorfor dette ikke har fungert godt nok, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På Nordlandsbanen mellom Kvalfors og Mosjøen har det vært åtte påkjørsler av reinsdyr på få dager. Til sammen har 110 reinsdyr blitt påkjørt mellom onsdag 22. og lørdag 25. november.

– Vi undersøker nå nøye omstendighetene ved varslingskjeden fra reineier til Bane NOR og videre til lokfører, sier områdedirektør Thor Brækkan.

– Vi vet at ved en av påkjørslene ble vi varslet av reineier, men opplevde teknisk svikt da vi varslet lokfører. Dermed ble 12 dyr påkjørt. For de andre påkjørslene, blant annet den som krevde 65 dyr, er det andre omstendigheter og det er viktig at vi får alle fakta på bordet.

Varslingssystem
Det er etablert et system for varsling av jernbanen når reinen kommer nær jernbanelinjen. Reineier ringer Bane NOR, som varsler lokførerne. Da settes hastigheten på togene ned på gjeldende strekning i seks timer, før eventuell ny varsling gis.

Fortsatt rein ved sporet
Mange reinsdyr er nå samlet ved beiteområdene ved jernbanen sør og nord for Mosjøen. Innen 1. desember skal de transporteres videre til beitemarker nærmere kysten. 

– Vi har en avtale med reineierne om hvor lenge dyrene kan være i området og bidrar med økonomisk støtte til bruk av helikopter til samling av rein for videre transport til kysten, men inntil videre vil de oppholde seg i nærheten av jernbanen noen dager til. Det gir store utfordringer, sier Thor Brækkan.

Bane NOR setter ned hastigheten i seks timer av gangen når det blir meldt om reinsdyr ved sporet, men har nå skiltet hastigheten ned til 40 km/t inntil reinen er drevet vekk.

Gjerde
Det planlegges å sette opp viltgjerde på den utsatte strekningen sør for Mosjøen, der de fleste påkjørslene har skjedd. 25 kilometer gjerde mellom Laksfors og Mosjøen er ventet ferdig i 2019.

Foto: Øystein Grue

Dyrepåkjørsler i 2016

Det ble registrert 2016 påkjørte dyr i 2016. Av de påkjørte dyrene er 720 elg, 398 rådyr, 329 tamrein og 333 sau (merk at i Årsrapport for Jernbaneverket 2016 er totalt antall påkjørte dyr meldt til 2014 stykker, men det har siden blitt etterregistrert to påkjørsler). 

Antall påkjørsler av elg har i hovedsak minket siden 2011. Det er vanskelig å si hvorvidt det er en vedvarende trend, siden vi har sett lignende variasjon (nedgang i elgpåkjørsler) tidligere. Men Jernbaneverket/Bane NOR har siden 2008 gjennomført et større skogsryddingsprosjekt, og flere kommuner har de siste årene gjort stor innsats for å redusere bestandene. Dette i sum kan være en del av forklaringen for nedgangen i elgpåkjørsler. Det er mange faktorer som Bane NOR ikke rår over som påvirker dyrepåkjørsler, for eksempel vinterforhold og bestandsstørrelse.

Dessverre har det i hovedsak ikke blitt noe reduksjon i påkjørsler av sau og tamrein de siste årene, til tross for en rekke tiltak. I tillegg har antall påkjørsler av hjort og rådyr økt de siste ti år. Dette er to dyregrupper som ikke er prioritert for tiltak i Bane NORs handlingsplan, og det samsvarer godt med bestandsutviklingen til disse artene i samme periode.

Kartet under illustrer hyppighet av påkjørsler av henholdsvis elg og tamrein fordelt på de ulike strekningene (klikk på bildet for å se hele kartet i større pdf).

Frekvens elgpåkjørsler 2016

Frekvens tamreinpåkjørsler 2016

Tiltak etter handlingsplan mot dyrepåkjørsler

Bane NOR prioriterer tiltak på strekninger med særlig høyt antall påkjørsler, og der det er etablert samarbeidsprosjekter med lokale myndigheter og/eller grunneiere.

I 2016 er det gjennomført flere tiltak for å redusere påkjørsler i henhold til handlingsplanen. Det har vært fokus på vegetasjonsrydding i form av hogst (192 km) og rydding (240 km), samt sprøyting i og ved sporet som strategi for håndtering av ettervekst, som tiltak for å forebygge opphold av dyr i eller ved spor. Det er også gjort en stor innsats for å vedlikeholde og bygge ut nye viltgjerder. Eksisterende samarbeidsprosjekter har blitt videreført og fulgt opp.

I denne saken på våre nettsider kan du lese mer om vårt arbeid for å forebygge dyrepåkjørsler.

FoU-prosjekt «Tamreinspåkjørsler langs Nordlandsbanen» (2016)    

En større analyse om dyrepåkjørsler langs sporet og effekt av iverksatte tiltak ble gjennomført i 2014-2015 av Norsk institutt for naturforskning (NINA). NINA-rapporten viste at det er behov for mer forskning og analyse innenfor tamreinproblematikken for å kunne finne de mest effektive tiltakene til å redusere antall reinpåkjørsler. Jernbaneverket/Bane NOR besluttet derfor å gjennomføre et nytt FoU-prosjekt i 2016 med fokus på tamrein langs Nordlandsbanen. Konklusjonen i denne var at gjerder og sakte hastighet var de mest effektive tiltakene.

Prosjektet hadde fokus på hva som gjør at tamrein blir påkjørt på jernbanen og hvilke tiltak som potensielt kan iverksettes for å redusere antallet tamreinpåkjørsler. Dette inkluderte et oppdatert litteraturstudie, en analyse av den varierende påkjørselsfrekvensen av tamrein på Nordlandsbanen, og effekten av gjennomførte tiltak. I tillegg innbefattet dette også en analyse av jernbanens direkte og indirekte konsekvenser for reindriften i området. Både næringen og forvaltning sa seg interessert i å delta med sin kunnskap og sine erfaringer til prosjektet.