Vedtak i Stange og Ringsaker, ikke endelig avklaring på Hamar

Kommunene Stange og Ringsaker har enstemmig vedtatt Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for dobbeltspor. Hamar kommune har vedtatt trasé øst, og saken ender derfor på Kommunal- og moderniseringsdepartementets bord.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Valg av trasékorridor gjennom Hamar ender i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. (Foto: Jernbaneverket)Stange kommune vedtok 15. desember enstemmig Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal.

- Vi er svært glade for at Stange har vedtatt vårt forslag til kommunedelplan. Med dette vedtaket er vi klare for å starte opp med reguleringsplan i Stange i løpet av 2017, sier planleggingssjef for strekningen Sørli¬-Brumunddal, Lars Eide.

Det hefter innsigelse fra Jernbaneverket til vedtatt rekkefølgebestemmelse om etterbruk av gammel jernbane. Fordi det hefter innsigelse til dette er denne rekkefølgebestemmelsen unntatt rettsvirkning i påvente av behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ringsaker kommune vedtok enstemmig Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan 21. desember. Også i Ringsaker er det uenighet knyttet til etterbruk av gammel bane og rekkefølgebestemmelsen er unntatt rettsvirkning i påvente av behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Videre planlegging av strekningen Jessnes-Brumunddal avhenger av traseavklaringer gjennom Hamar og også bevilgningene Jernbaneverket får til regulering og bygging fremover. 

Hamar på vent
Kommunestyret på Hamar vedtok 21. desember den østlige korridoren, som går forbi Vikingskipet. Jernbaneverket har anbefalt den vestlige korridoren i Hamar, enten med kulvert eller bro.

- Vi har levert et solid, faglig grunnlag og mener fortsatt vest er best for togpassasjerene og for byen. At Hamars politikere valgte øst til slutt er ingen overraskelse, ut fra signalene vi har fått i løpet av høsten, og vi respekterer selvsagt avgjørelsen, sier planleggingssjef Lars Eide.

Innsigelser til alle korridorer
Jernbaneverket har utarbeidet grundige rapporter som vurderer alle de fire alternativene. Vår konklusjon er at kun korridor vest oppfyller nasjonale og regionale føringer for byutvikling. Vi skal legge til rette for kompakte byer med et kollektivknutepunkt i sentrum. Vest oppfyller også alle faglige krav til en moderne jernbane. Jernbaneverket har innsigelse til korridor midt på grunn av høye kostnader. Innsigelsen til øst er på grunn av en mindre sentral stasjonsplassering og fordi alternativet har en stor jernbaneteknisk mangel fordi den mangler tilsving mellom Dovrebanen og Rørosbanen.

Fylkesmannen har innsigelse til korridor øst på grunn av inngripen i det verneverdige Ramsar-området i Åkersvika og på grunn av stasjonsplasseringen. Riksantikvaren har innsigelse til korridor vest hovedsakelig på grunn av siktlinjer mellom den historiske bykjernen i Hamar og Mjøsa.

Siden alle korridorer har innsigelser heftet til seg ender saken til avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Nå er det opp til departementet å avgjøre korridorvalg gjennom Hamar. Vi vil avvente en avgjørelse fra departementet. Hvor lang tid det vil ta er det ingen som vet, sier planleggingssjef Lars Eide.