Bane NOR SF er etablert

Ansvaret for jernbanens infrastruktur og eiendommer skal fra 1.januar 2017 samles i et nytt statsforetak. Navnet på det nye foretaket er Bane NOR SF.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det nye foretakets logo.

I et mer moderne, effektivt og miljøvennlig transportsystem må jernbanen bære en langt større del av transporten i Norge. Det krever en kraftig utbygging av den nasjonale infrastrukturen for jernbane, kombinert med en god og effektiv drift av jernbanenettet.

Som et ledd i dette arbeidet er ansvaret for jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer, inkludert ROM Eiendom, samlet i et nytt infrastrukturforetak som skal være i full operativ drift fra 1. januar 2017. Navnet på selskapet er nå bestemt. Det skal hete Bane NOR SF.

Styreleder Siri Hatlen i Bane NOR SF- Bane NOR SF skal bygge fremtidens jernbanenett, og det har vært veldig spennende å finne navnet på det nye infrastrukturforetaket. Jeg er glad for i dag å kunne presentere navnet Bane NOR SF, sier styreleder Siri Hatlen. Ansatte har bidratt aktivt med navneforslag, fortsetter Hatlen.

- Styret har lagt vekt på å finne et navn som er enkelt og selvforklarende, men som også markerer at det er et nytt foretak som nå er etablert. Bane NOR har som formål å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling.
Arbeidet med å rekruttere konsernsjef og øvrig toppledelse til Bane NOR pågår.
Fra dagens styremøte i Bane NOR, fv: Tor Pålerud, Morten Lønnes, Toril Nag, Auke Lont, Siri Hatlen, Stein O. Nes, Olaf Melbø, Ane Breivega, og Jens Heiberg. (Foto: Hilde Lillejord)

Bakgrunn
Jernbaneinfrastrukturforetaket SF (nå Bane NOR SF) ble stiftet februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Foretaket vil få ca. 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo.

I 2016 er det bevilget i overkant av 18 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 milliarder kroner til prosjektinvesteringer.

Strategisk retning for Bane NOR SF vil være konsentrert omkring;

 • et sikkert og pålitelig transportsystem
  Bane NOR SF skal arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerhet og kvalitet i leveranse.
 • kunden i sentrum
  Bane NOR SF skal tilby løsninger for operatører, reisende og      vareeiere samt trafikkstyring som gir høy punktlighet og høy kundetilfredshet.
 • mer for pengene
  Bane NOR SF skal bedre ressursutnyttelsen gjennom effektivisering, modernisering og mer effektiv planlegging, - utbygging og drift.
 • fremtidsrettet samfunnsaktør
  Bane NOR SF skal bidra til at jernbanens markedsandel økes både for reisende og for godsnæringen. Bane NOR SF skal være digitalt ledende gjennom innovativ bruk av teknologi. Bane NOR SF skal være en attraktiv arbeidsgiver med ledende kompetanse.