Varsel om oppstart av reguleringsplan for Nittedal stasjon

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det at Jernbaneverket starter arbeidet med detaljregulering for Nittedal stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Planarbeidet skal legge grunnlag for et forbedret persontogtilbud og innebærer stasjonstiltak, herunder plattformtiltak samt trygge og tilgjengelige adkomstmuligheter med god nok kapasitet for alle trafikanter. Planarbeidet skal også sikre areal for utvidelse av dagens jernbanespor slik at flere og lengre godstog kan møtes her.  

Planområdets størrelse er om lag 170 dekar og er avgrenset som vist på kart. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet. Planen utløser ifølge kommunen, ikke krav om konsekvensutredning.

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

Informasjonsmøte om planarbeidet ble holdt 20. oktober i Nittedal kommunes lokaler.

Norconsult AS er rådgiver for planprosjektet. Spørsmål, og skriftlige innspill til planarbeidet kan rettes til: Norconsult v/ John Stephen Skjøstad, Klæbuvegen 127b, 7031 Trondheim eller på e-post til john.stephen.skjostad@norconsult.com tlf. 45 63 69 44.

 

FRIST FOR MERKNADER:  5. november 2015