Statsbudsjettet 2016: Gode nyheter for dem som bruker toget

Regjeringen legger opp til en betydelig vekst i vedlikeholdsmidlene til Jernbaneverket i statsbudsjettet for 2016. Det er bevilgningene til fornyelse av gammel infrastruktur som øker mest med en vekst på over 30 prosent i forhold til inneværende år.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bevilgningene til fornyelse av gammel infrastruktur foreslås økt med 29 % neste år. Det betyr blant annet mer ballastrens som er svært viktig for et stabilt for togtrafikken. (Foto: Njål Svingheim)
-Dette er en svært viktig satsing som vil bidra til å gjøre jernbanen mer pålitelig, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Den største innsatsen vil bli lagt ned på Dovrebanen for å gjøre banen bedre rustet mot ekstremvær og klimaendringer, Sørlandsbanen for å fornye gammelt kontaktledningsanlegg og Bergensbanen for å sikre mot flom og ras. I tillegg kommer en betydelig satsing i Oslo-området for å redusere feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler.  – Med dette budsjettet vil en fortsette å ta igjen deler av det vedlikeholdsetterslepet som er opparbeidet gjennom mange år, sier jernbanedirektøren.

Til investeringer viser budsjettet en nedgang i forhold til 2015.  Det skyldes i hovedsak at de store prosjektene i sum har mindre behov for midler i 2016. Prosjektene har de ressursene som skal til for å holde optimal framdrift.  Arbeidet med den nye jernbanestrekningen på Vestfoldbanen gjennom Holmestrand vil bli fullført i 2016.

En rekke planleggingsoppgaver skal gjennomføres neste år.  InterCity-planleggingen kan fortsette for fullt, og det er satt av 120 millioner kroner til planlegging av Ringeriksbanen.  Flere større utredningsoppgaver, som skal legge grunnlaget for framtidig utvikling av jernbanen, er også i gang.

-Året 2016 vil bli et aktivt jernbaneår, til glede for alle som er opptatt av et velfungerende transporttilbud for passasjerer og gods. Budsjettet legger også til rette for fortsatt vekst og gode rammebetingelser for alle som leverer tjenester og utfører oppgaver for jernbanen, sier Elisabeth Enger. 

For pressen:
Jernbanedirektør Elisabeth Enger kan treffes via kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland, tlf 916 55155.