Rådgiveroppdraget for Ringeriksbanen og E16 lyses ut om kort tid

Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om utredningene for Ringeriksbanen og E16. Om kort tid skal den innledende forstudien avsluttes, og arbeidet med reguleringsplan og detaljplanlegging vil starte opp.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra kryssingen av Kroksund og fram til Hønefoss planlegges utbyggingen av Ringeriksbanen og E16 som et felles prosjekt. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Jernbaneverket)
Jernbaneverket og Statens vegvesen vil fortsette samarbeidet om planleggingen. Etatene legger til grunn at arbeidet deles i to:

  • 1. Hele Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og den del av E16 som må bygges samtidig, vil inngå i ett felles prosjekt. Dette gjelder trolig strekningen på E16 fra Kroksund til Hønefoss.
  • 2. Øvrige deler av E16 blir et veiprosjekt, dette gjelder trolig strekningen Skaret-Kroksund.

Etatene er enige om at Jernbaneverket har hovedansvaret for fellesprosjektet (del 1), mens Statens vegvesen har ansvaret for veidelen (del 2). Den endelige avklaringen av hvor lang veistrekning som hører inn under henholdsvis punkt 1 og 2, vil komme tidlig i 2016.

Bygger opp prosjektenhet
Jernbaneverket har startet oppbyggingen av en egen prosjektenhet som skal få ansvaret for del 1. Statens vegvesen vil også delta aktivt i prosjektarbeidet i del.

Medio januar 2016 starter prekvalifiseringen for rådgiveroppdrag til del 1.

- Anskaffelsesprosessen vil ha mange fellestrekk med innkjøpet av rådgivertjenester til InterCity-utbyggingen. Vi vil trolig lyse ut én stor rådgivningskontrakt som dekker hele det geografiske omfanget til prosjektet, det vil si hele jernbanestrekningen og den aktuelle delen av E16. Innledningsvis er det fokus på detaljplanlegging og statlig reguleringsplan, men vi vil trolig også inkludere opsjoner på alle etterfølgende faser, opplyser Michael Bors, direktør for leverandør og marked i Jernbaneverket.

Den tentative tidsplanen for rådgiveranskaffelsen tilser at invitasjonen til prekvalifisering sendes ut medio januar 2016. Tilbudsunderlaget vil på grunn av tidskrav i anskaffelsesregelverket være klart en drøy måned senere, med mål om kontraktsinngåelse medio/ultimo mai.

- Vi er opptatt av framdriften i planarbeidet, og det er grunnen til at vi vil starter rådgiveranskaffelsen parallelt med at vi bygger opp prosjektorganisasjonen. Ambisjonen om byggestart i 2019 tilsier at vi må komme raskt i gang med detaljplanleggingen, avslutter Bors.

Rådgiveroppdrag for del 2 vil bli lyst ut av Statens vegvesen senere.