Bygger for økt kapasitet og hastighet Hell-Værnes

Arbeidene med to jernbanespor fra Hell til Værnes på Nordlandsbanen er nå om lag halvvegs. Anlegget gir økt kapasitet og høyere hastighet. Den nye dobbeltsporede brua over Stjørdalselva er i ferd med å komme på plass.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fundamenter for ny dobbeltsporbru er på plass i Stjørdalselva, Selve brubanen er under bygging. (Alle foto: Njål Svingheim)
Selv om ikke strekningen fra Hell stasjon til Værnes er lang, så innebærer prosjektet to omfattende og kompliserte anlegg. Det skal bygges ny dobbeltsporet jernbanebru over Stjørdalselva og hele stasjonsområdet på Hell skal legges om.

Den nye brua blir om lag 200 meter lang, og sporet bygges i slak kurve. Nå tidlig på høsten holder bruentreprenøren Implenia på med å sveise sammen ståldelene som skal bære brua. Brua er en samvirkebru av stål og betong. Brua består av to stålkasser, en på hver side, tverrstivere av stål monteres mellom stålkassene og deretter støpes brubane av betong. Fundamentene er nå på plass og selve brua er under montering. Det er noen små forsinkelser med stålleveransene, men målet om å ha brua på plass før jul ligger fortsatt fast. Brua bygges av Implenia og kontrakten er på ca. 110 millioner kroner. Hele prosjektet er beregnet å koste om lag 650 millioner kroner. – Nå har vi produsert for rundt 260 millioner og det betyr nesten halvgått løp, sier prosjektleder John Ivar Mogseth.

Mange faser
Prosjektleder John Ivar Mogseth.Den største utfordringen i prosjektet er verken naturkreftene eller grunnforholdene i Stjørdalselva. -Det er alltid krevende å bygge så tett innpå et trafikkert spor, sier John Ivar Mogseth. Strekningen Trondheim – Steinkjer har timesruter, i tillegg kommer togene som skal lenger nordover mot Bodø, og Mo i Rana, godstrafikken og noen tog som skal til Meråkerbanen. - Derfor er vi nødt til å bygge om sporene fordelt på hele 15 byggefaser. Den nye sporplanen for Hell stasjon blir endret slik at sporgeometrien for Nordlandsbanens tog blir vesentlig bedre. I tillegg økes kapasiteten på stasjonen vesentlig.
Stasjonen får tre gjennomgående togspor, to for Nordlandsbanen og ett i retning Meråkerbanen, alle med forbindelser seg i mellom. Det er entreprenøren Reinertsen AS som har 150-millioners-kontrakten på spor, underbygning og plattform. -Neste høst skal trafikken flyttes over på den nye brua, og i desember 2017 planlegges idriftsettelse av hele anlegget, sier prosjektlederen. Nye Hell stasjon, brua over Stjørdalselva og to jernbanespor fram til Værnes vil gi en betydelig bedre kapasitet på strekningen og inngå som første delen i moderniseringen av «Trønderbanen».

Krevende i elva
-Som alltid på større prosjekter dukker det opp noen overraskelser, forteller prosjektleder Mogseth. Brua har sju fundamenter inkludert landkarene på hver side. Hvert av fundamentene bæres av 24 peler som er rammet ca. 45 meter ned i grunnen under elva. Noen av pelene har det gått helt greit å få ned, mens andre har vært veldig trøblete, forteller han. Vi gjorde jo flere prøveboringer, men likevel fikk vi vansker med å få ned en del av betongpelene. -Hvorfor vet vi ikke helt, men vi antar at vi må ha truffet på større steinblokker. Pelene knakk på ulike lengder, og vi gikk derfor over til stålpeler.
– Vi har også fått demonstrert hvor raskt vannstanden kan stige i elvene her i Trøndelag. -Blant annet på selveste nyttårsaften hadde vi en stri tørn med å sikre anlegget som følge rekordrask økning i vannstanden og mye is. Strømmen på sørsiden er kraftig og vi har fått opptil sju meter dype groper i elvebunnen mens vi har jobbet her. - Disse gropene holder vi nå på med å fylle igjen med sprengstein.

Den gamle brua over Stjørdalselva er fra 1902 og trenger sårt en avløsning. Hastigheten over brua er satt ned til 40 km/t. Av hensyn til vanngjennomstrømmingen skal den gamle brua skal rives som en siste del av prosjektet.

Fakta Hell – Værnes-prosjektet

  • Nytt dobbeltspor på 2,6 km
  • Ny 200 m lang dobbeltsporbru over Stjørdalselva
  • Ny sporplan og sporgeometri på Hell stasjon
  • Samlet lengde nye spor: 4,5 km
  • 18 nye sporveksler
  • Ny plattform Hell stasjon (lokaltrafikk)
  • Forberedes for elektrifisering
  • Planlagt med Thales signalanlegg
  • Kostnadsramme: 657 millioner kroner (NOK 2015)
  • Ferdig: Planlagt idriftsettelse desember 2017 (byggestart var juni 2014)