Jernbanemagasinet banner
2015

Åpner ny godskorridor

Fra ruteomleggingen i desember knyttes Norge til et nettverk av godskorridorer.

Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC) er et faktum, med Jernbaneverkets Bjørn Kristiansen som påtroppende styreleder og Trafikverkets Lars Stenegard som daglig leder.  Korridoren går mellom Oslo/ Stockholm og Palermo i Italia via Malmø–København–Innsbruck-Verona. Den er et resultat av EUs arbeid for å lette grenseoverskridende trafikk på jernbane – uten at togselskapene hemmes av nasjonale regler og systemer.

Korridorsledere: – I desember er vi i gang, sier Lars Stenegard (t.v.) og Bjørn Kristiansen, henholdsvis daglig leder og styreleder i ScanMed RFC. Foto: Tore Holtet

Forpliktende. – Tanken bak godskorridorene er at det skal bli enkelt for transportkjøpere å få fraktet gods mellom flere land med tog. Fram til de første korridorene ble etablert i 2010, måtte togselskapene ta kontakt med de respektive land og «mekke til» en løsning. Det viste seg å være meget krevende. Nå bygges de nasjonale systemene gradvis ned, og det blir mulig å bestille kapasitet på ett og samme sted, forklarer Bjørn Kristiansen, direktør for trafikk og marked i Jernbaneverket.
  Lars Stenegard minner om at EU helt siden begynnelsen av 90-tallet har jobbet for å avregulere jernbanetrafikken og åpne europeisk jernbane for trafikk uavhengig av landegrenser.
  - Mange stater har ikke vært så interessert i å samarbeide. Det har vært mye proteksjonistisk tenkning også mellom EUs medlemsstater. De skandinaviske landene har derimot utviklet et godt samarbeid om grenseoverskridende trafikk, uten at det har vært lovstyrt, påpeker Stenegard.
  Nå tvinges de europeiske landene til å samarbeide. Alle EU-land forplikter seg til å være medlem av minst én godskorridor. Norge har som EØS-land også en forpliktelse til å knytte seg til nettverket, ettersom korridorforordningen er «EØS-relevant».

Vi tror ikke på noen Big Bang, men erfaringene fra tidligere prosjekter viser at vi har et stort markeds­potensial.

Lars Stenegard

Tilbudet. Hva er kjernen i det nye tilbudet som nå lanseres under navnet ScanMed?
  – Fra og med ruteomleggingen den 13. desember vil togselskapene få tilbud om å benytte seg av såkalt reservert kapasitet i den nye korridoren, forklarer Kristiansen. – I første omgang vil det være mulig å sette opp to-tre tog til og fra Alnabru og noen flere nedover i Europa. Fra desember neste år tilbyr vi inntil fem ruteleier til og fra Norge på bestemte tidspunkt gjennom døgnet.    
  – Hvor stor er interessen?
   – Det er også vi spent på, da vi først den 10. november går ut i markedet, poengterer Kristiansen, som ikke legger skjul på at norske godsselskap er i en krevende situasjon, inntjeningsmessig. Med det som utgangspunkt jobbes det med praktiske løsninger på kort og lengre sikt. Så langt har CargoNet signalisert økt interesse for flere togtransporter mellom Norge og Sverige. 
  – Vi tror ikke på noen Big Bang, men erfaringene fra tidligere prosjekter viser at vi har et stort markedspotensial, sier Stenegard.

Godskorridoren: Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC) som åpner i desember, går fra Oslo og Stockholm til Palermo i Italia. Den inngår samtidig i et større nettverk av godskorridorer over hele Europa. Klikk for større versjon.

Én bestilling. Den store forandringen for togselskapene er at de kan bestille ruteleie ett sted. På den måten flyttes ansvaret for koordineringen av den internasjonale gods-trafikken fra togselskapene til infrastrukturforvalterne.
  En såkalt «One Stop Shop» (OSS) skal håndtere koordineringen av ruteforespørsler innenfor Scanmed. Inntil videre er OSS etablert i Tyskland. Bestillingsverktøyet er utviklet av av RailNet Europe, der medlemmer fra 35 land – blant andre Jernbaneverket – har gått sammen for å harmonisere regler og prosedyrer for sikre bedre flyt i den euro-peiske togtrafikken.
  ScanMed går også under navnet Godskorridor 3. Bakgrunnen er at EU i 2010 bestemte å opprette i alt ni godskorridorer. I dette ligger at jernbanen skal styrke sin konkurransekraft, både gjennom å bygge ned grensene og gi godstogene høyere prioritet. 

– Vi tar et nytt skritt i retning av å oppfylle det overordnede målet om å flytte stadig mer gods over fra vei til bane, oppsummerer Bjørn Kristiansen, styreleder i ScanMed RFC.