- Vi skal bygge en jernbane for fremtiden

Jernbaneverket mener argumentene for å ikke gå innom Sarpsborg og Fredrikstad ikke passer sammen med den bestillingen InterCity-prosjektet har fått av Stortinget gjennom Nasjonal transportplan.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I den siste tiden har det vært mange leserinnlegg i lokalmedia om at nytt dobbeltspor gjennom Østfold bør gå i rett linje over Rolvsøy og ikke innom Sarpsborg og Fredrikstad. I mange av leserinnleggene argumenteres det for at man må bygge den retteste og raskeste veien fra Oslo til Sverige.

Stasjonen bør være et levende område, med både boliger, butikker og kulturtilbud i umiddelbar nærhet, sier planleggingsleder Elisabeth Nordli. Foto: Hilde Lillejord/JBV

– Det hadde vært fint å komme seg fort til Sverige, men det er ikke dette behovet vi først og fremst er satt til å løse. Vi skal få folk til og fra hjem, jobb, skole og aktiviteter – det vil si mellom byene på Østlandet. Den planlagte linjen vil gi et godt og moderne togtilbud til de reisende, sier planleggingssjef i InterCity Østfoldbanen, Elisabeth Nordli.

Flest reiser mellom byene
Både høyhastighetsutredningen og konseptvalgutredningen for InterCity konkluderte med at det ikke finnes et marked i dag eller i nærmeste fremtid for å forsvare en ren høyhastighetslinje mellom Oslo og Göteborg.
– Markedsanalysene viste at vi bør betjene markedet underveis. De daglige reisende finner vi i blant annet Moss, Fredrikstad og Sarpsborg, forklarer Nordli.

Utvikling rundt stasjonene
Et viktig premiss for den planleggingen som nå foregår er klimaforliket som innebærer at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
- For å få til dette må stasjonene være så sentrale som mulig og det må være potensiale og vilje til å utvikle områdene rundt slik at flere reisende får gangavstand til stasjonen. Stasjonen bør være et levende område, med både boliger, butikker og kulturtilbud i umiddelbar nærhet, sier Nordli. Hun mener også at stasjon på Rolvsøy vil være et dårlig utgangspunkt for byutvikling og fortetting.
- En fortetting på Rolvsøy ville gått på bekostning av Fredrikstad og Sarpsborg sentrum, sier Nordli.

Bærekraftig løsning
Planleggingssjefen mener at med stasjon på Rolvsøy ville man, selv med bybane og matebusser, ha lagt til rette for økt bruk av bil på et allerede belastet veinett.
– Vi vet at bil ikke vil være bærekraftig, både av hensyn til miljø og til arealbruk. Derfor trengs det et godt togtilbud med flere avganger og kortere reisetid, forteller Nordli.

Mulig med direktelinje senere
Planleggingssjefen viser også til at det i fremtiden finnes muligheter for en direkte linje.
- I både høyhastighetsutredningen og konseptvalgutredningen for InterCity beskrives en mulig fremtidig løsning med rett linje mellom Ski og Sarpsborg. Men konklusjonene er entydige på at InterCity til Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden må på plass først, sier Nordli.

Lokalt flertall for valgt konsept
Flertallet i kommunene og fylkeskommunen støtter det valgte konseptet for InterCity-linje gjennom Østfold. Dette går senest frem i et brev signert av ordfører i Fredrikstad, ordfører i Sarpsborg og fylkesordføreren som ble sendt til Samferdselsdepartementet i oktober i år. I brevet står det blant annet at «Østfold fylkeskommune står fast ved konsept 4B som det beste alternativet for Østfold».