Vil ha raskere byggestart for Ringeriksbanen

Jernbaneverket og Statens vegvesen får nå beskjed om å se på ytterligere muligheter for å redusere planleggingstiden for Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra Kroksund på denne illustrasjonen og fram til Hønefoss jobber Jernbaneverket og Vegvesenet med felles traséløsninger for Ringeriksbanen og E16.

 -Hovedoppgaven etatene nå får, er å se nærmere på om planleggingstiden kan reduseres ytterligere. Utredningen skal leveres innen 31. januar 2015. Vi vil så ta stilling til valg av trasé for Ringeriksbanen og videre planprosess for de to prosjektene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Statens vegvesen og Jernbaneverket fikk i januar 2014 i oppdrag å vurdere grenseflatene mellom utbyggingen av veg og jernbane gjennom Hole og Ringerike. Anbefalingen ble levert i juni. Dersom det besluttes at også framtidig jernbanetrasé skal gå om Kroksund, hvor E16 er planlagt, er det Vegvesenets og jernbaneverkets anbefaling at prosjektene bør planlegges som ett prosjekt fra Kroksundområdet til Hønefoss. Etatene har skissert ulike framdriftsplaner for  videre og raskere planlegging av de to prosjektene. Med etatenes forslag, vil anleggsstart tidligst finne sted i 2021, mens ordinær planprosess ville gitt anleggsstart høsten 2024. Etatene anbefaler statlig planprosess i den videre planleggingen.

-For lite offensivt
- Rapporten Statens vegvesen og Jernbaneverket la frem i juni presenterer flere mulige måter å korte inn planleggingstiden på.  Til tross for at etatene foreslår innkorting av planprosessen, mener jeg det er for lite offensivt med byggestart i 2021 eller 2024. Vi ber derfor om at etatene vurderer nærmere om planleggingstiden kan reduseres ytterligere, slik også Stortinget har vært opptatt av. Jeg ser det også som aktuelt å bruke statlig plan i det videre arbeidet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er foretatt en rekke utredninger og planer for både veg og bane de seneste 20 årene i denne korridoren. De aktuelle innsigelsestemaene er godt kjent, og det kan derfor være grunnlag for å konkludere raskere om trasé i denne saken enn i saker der utredningsomfanget er mindre, skriver Samferdselsdepartementet.

-På grunnlag av etatenes innspill vil det på nyåret bli konkludert blant annet på valg av trasé for Ringeriksbanen og videre planprosess. Til det tidspunktet vil vi også ha et bredere beslutningsgrunnlag om kostnader, samfunnsnytte og hvorvidt OPS bør brukes som utbyggingsstrategi, sier Solvik-Olsen.

Samtidig har Samferdselsdepartementet gitt sine anbefalinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for håndtering av innsigelse til kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss.
Dette er bra for det videre utredningsarbeidet vårt, sier regional plan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal og prosjektleder Cecilie Bjørlykke i Jernbaneverket. (Foto: Njål Svingheim)

-Bra for utredningsarbeidet
-Det er veldig bra for det videre utredningsarbeidet fram til 31. januar 2015 at det nå er gitt en klar bestilling, sier prosjektleder for Ringeriksbanen, Cecilie Bjørlykke.  -Det gir en god ramme for det etatene i felleskap skal gi som beslutningsgrunnlag, legger hun til.

Jernbaneverket skal 31.oktober legge fram vurderinger av mulige traseer for Ringeriksbanen mot Hønefoss og når alle muligheter for ytterligere innkorting av planleggingstiden er lagt fram 31,januar neste år, skal departementet tastilling til trasé og videre planprosess.

Oversiktskart med mulige linjer og mulige stasjoner/holdeplasser per oktober 2014.