Storjobb stenger Dovrebanen i en uke

I uke 40 skal det jobbes høyt og lavt en rekke steder på Dovrebanen. Strekningen mellom Eidsvoll og Dombås blir stengt mens Jernbaneverket og andre aktører utfører planlagt arbeid på sporet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På Fellesprosjektet ved Skrårud legges den gamle, svingete banen ned og trafikken flyttes over til det ene sporet på den nye dobbeltsportraséen. (Foto: Hilde Lillejord)Togene stanser natt til mandag 29. september fra ca. klokken 00:45, og trafikken gjenopptas natt til mandag 6. oktober ca. klokken 03:20.

Strekningen vil bli stengt for togtrafikk og NSB kjører buss for de fleste tog. (For togene mellom Oslo og Trondheim er det ikke alternativ transport på strekningen Oslo S-Dombås.) 

Se nettsidene til NSB for informasjon om hvordan trafikken avvikles.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Mesteparten av E6-parsellen åpner i desember i år, mens hele dobbeltsporstrekningen åpner 19. oktober 2015.

Også tidligere i byggeperioden er korte strekninger med enkeltspor som vil inngå i det framtidige dobbeltsporanlegget tatt i bruk, og mens banen er stengt kommende uke skjer det samme med en strekning på ca. 1,8 kilometer ved Skrårud rett syd for fylkesgrensen mellom Hedmark og Akershus.

I tillegg til jobben på Skrårud blir det også gjort arbeider med sporlegging, kabeltrekking, bygging av kontaktledning, signal- og teleanlegg og øvrige jernbanetekniske installasjoner en rekke steder på Fellesprosjektet. Det blir også noe arbeid med sprenging og masseflytting i nærheten av eksisterende spor mens banen er stengt.

Vendespor på Eidsvoll stasjon
For å øke vendekapasiteten på Eidsvoll stasjon skal Jernbaneverket flytte det eksisterende vendesporet ca. 300 meter lenger nordover og forlenge sporet slik at det blir plass til å vende doble sett av NSBs nye FLIRT-tog.

Ved eksisterende spor vil det foregå sporarbeider, samt ferdigstillelse av føringsveier og kummer. Mellom den nye støyskjermen og spor 4 vil det foregå masseutfylling, mens det skal arbeides med spor, signal og kontaktledningen på det nye anlegget. I slutten av den togfrie perioden vil nye sviller fraktes inn.

Minnesund bru
Det skal gjennomføres en spesialinspeksjon med magnetpulver av den 89 år gamle jernbanebrua som går over Minnesund. Magnetpulver benyttes i tilstandskontroller for å avdekke sprekker eller feil i sveiser i store konstruksjoner som broer og oljeinstallasjoner.

Nye bruer bygges for å vare i 100 år, og Minnesund har med sine 89 år overskredet sin tekniske levetid. Dette betyr ikke nødvendigvis at brua er utrygg, men at Jernbaneverket følger opp og vedlikeholder mer aktivt i årene frem til en ny bru står klar. Brua ble i sin tid designet for en lavere akselvekt enn det som kjøres i dag, og da er det ekstra viktig med kontroller.

Hamar stasjon
I området fra Victoriaundergangen til Koigen skal det gjøres grunnarbeid i forbindelse med ombygging av kontaktledningsanlegg på Hamar stasjon. Det skal borres mastefundamenter for kontaktledningsmaster og legges 700 meter med kabelkanaler.

Nord for Hamar stasjon skal det gjøres forberedende arbeider på to bruer som skal skiftes ut senere i høst  (ved gamle Seaside og Basarbygningen). Det vil også bli utført en del sporarbeid på strekningen.

Fra og med fredag kveld vil parkeringen nærmest jernbanen bli stengt for bilparkering. I helgen skal det borres mot parkeringen, og parkeringsområdet vil åpnes etter hvert som arbeidet forflytter seg langs linjen.

Det gamle kalkbrenneriet ved Furuberget skal rives denne uken. Arbeidet utføres av Franzefoss.

Hamar-Lillehammer
Vedlikeholdsoppgaver av alle slag gjøres mens banen er stengt, bl.a. spyling av stikkrenner. (Foto: Øystein Grue)Det skal foregå forebyggende vedlikeholdsarbeid langs strekningen.Nye kabler og kabelføringer skal legges på strekningen mellom Moelv og Brøttum. I tillegg skal det byttes skinner og sviller på deler av strekningen.

Mellom Steinsrud og Hamar skal det foregå vedlikehold av dreneringsanlegg.

Det skal legges inn to nye kulverter på strekningen mellom Hamar og Moelv. Den ene plasseres ved Dokken sør for Moelv og vil erstatte den gamle planovergangen.

Mellom Brumunddal og Rudshøgda skal det kjøres ballastrensing. Hensikten med arbeidet er å sortere ut grus og finstoff som er kommet inn i ballastpukken jernbanesvillene ligger på. Dette gir en bedre ballast som gjør at sporet ligger stabilt, noe som gir bedre stabilitet og mindre støy fra togene. Arbeidet foregår med arbeidsmaskiner som går langs sporet. Disse maskinene gir støy som er kraftigere enn ordinær togtrafikk.

Nord for Brumunddal vil det foregå fjellsikringsarbeider.Mellom Rudshøgda og Brøttum skal det foregå innkobling av nye signal- og telekabler.I området mellom Bergsvika og Brøttum skal det kjøres forberedende renseverk.

Mellom Brøttum og Lillehammer vil det foregå arbeid med dreneringsanlegg, og det skal borres for nye stikkrenner ved Fåberg omformerstasjon.

Gudbrandsdalen
Også i Gudbrandsdalen vil det være mange arbeider ved sporet i denne uken.  Nye stikkrenner legges inn mellom Tretten og Losna, mens det kommer en ny kulvert mellom Fåberg og Tretten. Mellom Fåberg og Øyer skal det også gjøres noen kabelarbeider. På Fåvang stasjon er det dessuten sporvekselvedlikehold.

På Ringebu stasjon er det svillebytte i sporveksel 3 og 5, videre er det graving av fundament mellom Ringebu og Hundorp, samt sporjusteringer mellom Ringebu og Sjoa.
 
Foruten ny bru over E6 ved Kvam vil det bli flere arbeider knyttet til det pågående E 6-prosjektet mellom Kvam og Sjoa, samt mellom Hundorp og Fron. På Kvam tømmerterminal er det sporarbeider. I tillegg skal det skiftes 800 sviller mellom Kvam og Vinstra.

Mellom Otta og Sel skal det byttes skinner, samt legges inn en ny stikkrenne. Mellom Dovre og Sel er det flomsikring og dreneringstiltak, og i tillegg er det fokus på vegetasjonstiltak mellom Brennhaug og Dovre; i første rekke opprydding etter tidligere skogrydding.