Rigger for rask Ringeriksbaneplanlegging

Jernbaneverket er nå gang med å organisere planarbeidet med Ringeriksbanen. For å få en rask og effektiv planprosess må prosjektet bemannes og viktige avklaringer gjøres nå.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jong ved Sandvika er et aktuelt avgreningspunkt for Ringeriksbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
-Vi er i en god dialog med Samferdselsdepartementet om dette og skal innen første februar oversende en prosjektplan, sier regional plan- og utredningsdirektør Lars Christian Stendal. –Vi er glad for at vi nå kan gå i gang for fullt med arbeidet for Ringeriksbanen, men er samtidig tydelige på at flere viktige avklaringer må gjøres veldig raskt for å kunne nå en mulig byggestart i 2019, i tråd med det politikerne har skissert.

Godt grunnlag

Rett før jul fikk Jernbaneverket som kjent oppdragsbrevet fra departementet der det slås fast at Ringeriksbanen skal planlegges som en del av intercityutbyggingen. Det betyr en bane med dobbeltspor og hastigheter på inntil 250 kilometer i timen. –Ringeriksbanen ble i forrige runde planlagt som en enkeltsporet bane og 200 km/t, sier Stendal. I 1999 ble det laget kommunedelplan for banen. –Det ble altså gjort mye arbeid i forrige runde, og mye av dette kan helt sikkert tas med og legges til grunn for det arbeidet vi nå går i gang med. -Spørsmålet vi må raskt få avklart er hvor mye av det som tidligere er utført som fortsatt er gjeldende, sier han. Dessuten har Statens vegvesen utarbeidet forslag til kommunedelplan for ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. - Vegvesenet har utført et stort arbeid, der vi får tilgang til alt de har. Dette vil også hjelpe oss godt på veg, sier Stendal.Lars Christian Stendal

Intercitybane

I oppdraget fra departementet legges det til grunn av at Ringeriksbanen skal gå fra Sandvika til Hønefoss. –Dermed gjenstår det for oss å finne fram til den beste linjeføringen for banen, sier Stendal. Vi må finne en gunstigst mulig avgrening i Sandvika, hvor vi bør krysse Kroksundet og hvordan banen kan legges videre fram til Hønefoss med så få konflikter som mulig. –Det er et helt klart mål for oss å søke den beste linjeføringen for alle parter, men en bane for så høye hastigheter vil få en nokså stiv linjeføring. Derfor er det også svært viktig at vi nå får bane-planleggingen fram til samme nivå som vegplanleggingen som det foreligger kommunedelplan for. Bare slik kan vi sikre at både veg og bane får plass og kan unngå unødige terrengkonflikter. -Det at Ringeriksbanen nå har fått status som intercitybane gjør at tiden er veldig knapp, sier Stendal. Det indre intercityområdet skal som kjent stå ferdig i 2024.

Viktige avklaringer

Det er flere forhold som det nå blir viktig å få avklart. Blant disse er avgreningen i Sandvika og  Sandvika stasjon. Videre blir det viktig å se på kryssingen av Kroksundet, en stasjon ved Vik, forholdet til E16, kulturlandskap og nærhet til våtmarksområder i Hole og Ringerike og lokaliseringen av Hønefoss stasjon. Her vil også mye av det arbeidet som ble gjort for noen år siden være et nyttig grunnlag. Ringeriksbane-prosjektet vil jobbe tett integrert med det øvrige intercityarbeidet i Jernbaneverket og ha utstrakt kontakt også mot utredningene som gjøres for bedre kapasitet for trafikken gjennom Oslo.

-Det viktigste nå på kort sikt blir å få baneprosjektet opp på samme planleggingsstatus som E-16-anlegget, sier Lars Christian Stendal. Aller første skritt er prosjektplanen som skal være klar til første februar.
Alternative linjeføringer for en bane med kurveradius 200 km/t i 1999-planene.