Økt trafikksikkerhet langs Dovrebanen

Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med sikkerheten i og ved sporet. Vi har over 3000 planoverganger og mange er sikret. Sikrede planoverganger utgjør dessverre en potensiell risiko siden noen velger å se bort fra sikkerhetstiltakene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De nye kulvertene ved Dokken er på plass og klare til bruk. <strong> Foto: lina Theres Trondsen (begge)</strong>.
Denne høsten er flere planoverganger mellom Moelv og Hamar erstattet med kulverter i betong og stål.

Dokken
Ved Dokken grustak (kalles også Tømten grustak) sør for Moelv stasjon er den gamle planovergangen erstattet med to kulverter.- På grunn av mye tungtransport til og fra grustaket valgte vi å legge inn én betongkulvert for kjøretøy og ett stålrør som kan benyttes av myke trafikanter, forteller prosjektleder Werner Moen.

Arbeidet med kulvertene startet i den togfrie perioden i uke 40.- Formålet med dette prosjektet var å etablere en planfri kryssing for tungtrafikken som går til og fra grustaket, forteller byggeleder Geir Aasheim. – Dette er også et yndet turområde, og vi så at det kunne oppstå farlige situasjoner her. En uke før oppstart tok entreprenøren, Øynebråten Anleggstrafikk AS utfordringen om å legge inn en ekstra stålkulvert på strak arm, fortsetter han.

- Takket være en løsningsorientert entreprenør kan skolebarn og turgåere trygt passere sporet i egen gangkulvert, mens trafikken kjører i den andre, sier Werner.  – Vi ferdigstiller prosjektet i uke 48. Den eksisterende planovergangen er stengt med gjerde og grind, men bomanlegget står fremdeles. Dette skal fjernes.

Jessnes
Samtidig som arbeidet på Dokken startet, begynte entreprenøren det forberedende arbeidet med kulverten som skal erstatte tre planoverganger for fotgjengere ved Jessnes nord for Hamar.

- De gamle planovergangene blir erstattet med en kulvert i betong. Denne la vi inn ved helgebruddet i uke 42, sier Werner.  Overgangen nærmest kulverten er fjernet, og de resterende to legges ned i desember.

Videre skal det gamle gjerdet erstattes med nytt. De eldste delene stammer fra jernbanens opprinnelse og det er på høy tid at dette byttes ut.- Etter ønske fra naboer setter vi oppe et 1,60 meter høyt fletteverksgjerde, sier Werner.  Strekningen som skal gjerdes på Jessnes er ca. 850 meter lang. Samlet blir det 1,7 km med gjerde på denne strekningen.

Godt resultat
- De fleste naboene til kulvertene ved Dokken og Jessnes er fornøyde med arbeidet vi har utført. Nå kan de passere sporet på en trygg og trafikksikker måte, sier Geir.

- Entreprenøren, Øynebråten Anleggsteknikk AS, har gjort en kjempejobb, roser Werner. De er raske, effektive og har gjort en veldig bra jobb. Til våren skal siste finpuss og justeringer ved kulvertene utføres, og det skal blant annet såes gress.
Ferdig undergang ved Jessnes gjør det trygt å krysse sporet.