Hamar: Vikingskipet og dagens beliggenhet med videre

Jernbaneverket har utredet en rekke alternative traseer for dobbeltspor gjennom Hamar. Nå er konklusjonen klar: Det anbefales å gå videre med to alternativer til den offentlige planprosessen: H1, som innebærer dagens stasjonsplassering, og H5, som gir ny stasjonsbeliggenhet ved Vikingskipet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Stasjonslokalisering og kompleksitet ved anleggsgjennomføring har vært avgjørende for valget, sier senioringeniør Sverre Setvik i Jernbaneverket Plan øst.
Det presiseres at de to alternativene er anbefalte korridorer med muligheter for optimalisering og justering. Nøyaktig linjeføring blir avgjort i den videre planprosessen. Offentlig planprosess starter i løpet av 2014.


Sentral stasjonsbeliggenhet

- Med H1 opprettholdes en god stasjonslokalisering i tilslutning til dagens Hamar Sentrum. Sentral stasjonsbeliggenhet er svært viktig for at flest mulig vil velge å bruke toget, sier Sverre Setvik.
Trasen kan vurderes justert nordover fra Hamar stasjon. Alternativ H1 kan vurderes i kombinasjon med det tidligere alternativet H7 i neste planfase.

Vikingskipet

Alternativ H5 med stasjon ved Vikingskipet frigjør betydelige arealer i strandsonen i Hamar mot Mjøsa. - Alternativet forutsetter at det blir byutvikling ved det nye stasjonsområdet slik at tyngdepunktet for Hamar sentrum flyttes mot Vikingskipet. Hvis ikke, blir stasjonen liggende litt for langt unna dit mange folk skal, påpeker Sverre Setvik.

Han presiserer at alternativ H5 ikke er i tråd med føringer i Nasjonal Transportplan 2014-23 hvor det er forutsatt å bygge dobbeltspor til Hamar innen 2024.
- Utbygging fra Hamar og nordover mot Brumunddal skal etter planen komme etter 2024. Dermed må sannsynligvis det gamle sporet gjennom Hamar brukes inntil videre utbygging blir avklart og gjennomført.

Tunnelstasjon legges vekk

Det anbefales ikke å videreføre trasealternativer H2, H3 og H4. For H2 har krevende anleggstekniske forhold, store kostnader og drifts- og sikkerhetsmessige ulemper med stasjon i tunnel vært avgjørende for vurderingen.
For H3 har usentral lokalisering av Hamar stasjon på Vang/Ridabu vært avgjørende for vurderingen. Trasealternativ H3, og plassering av Hamar stasjon på Vang/Ridabu, forutsetter en helt ny byutvikling for Hamarregionen. For H4 har konsekvenser for landskapsbilde, miljø, anleggsgjennomføring, knutepunktsfunksjoner og tilgjengelighet som følge av omfattende utfylling i Mjøsa ved Tjuvholmen vært avgjørende.

Øvrige anbefalinger

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet og kapasitet på stasjonene i Stange og Brumunddal anbefales det å etablere 4 spors stasjoner.
Det anbefales i tillegg at man i neste planfase avklarer følgende:
- Arealbehov for drift og vedlikehold av infrastruktur, beredskap, hensetting og vedlikehold av jernbanemateriell.
- Sporforbindelse til Jernbanemuseet.
- Kobling til Rørosbanen.
- Etterbruk av sporområder.

Planlegging etter Plan- og bygningsloven for strekningen fra Sørli til Brumunddal må igangsettes i 2014. Valg av planprosess og plantype avklares i samarbeid med kommunene. Valg mellom alternativene H1 og H5 korridor må avklares tidlig i planfasen.