Arbeider på flere banestrekninger i helga

Førstkommende helg skal Jernbaneverket utføre planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Dovrebanen, Gardermobanen og Jærbanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På Eidsvoll stasjon bygger Jernbaneverket nye spor for togene som skal vende (foto: Hilde Lillejord).Det vil være stengt for togtrafikk mellom Eidsvoll Verk og Dombås fra lørdag 18. oktober kl. 04.00 til søndag 19.10 kl. 19.00. På NSBs nettsider finner du informasjon om alternativ transport på strekningen. 

Eidsvoll stasjon
Under helgens togfrie periode skal utføres arbeider med kontaktledningsanlegget på det nye vendsporet på Eidsvoll.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset ogKleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei i hovedsak står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor i oktober 2015.

Mens Dovrebanen er stengt til helga skal det gjøres anleggsarbeid en rekke steder på strekningen. Omfattende arbeid med boring, sprenging og graving nær sporet skal bl.a. utføres ved Korslund, samt i nærheten av Strandlykkja stasjon. En stor transformator skal heises inn nord for Ørbekk, og det gjøres både sporlegging, kabeltrekking og arbeider med kontaktledningsanlegget ulike steder på anlegget.
 

Espa-Lillehammer
På strekningen mellom Espa og Lillehammer skal det utføres en rekke kontroller og vedlikeholdsarbeid, og mellom Espa og Hamar skal det skal det utføres dreneringsarbeid. Det skal blant annet spyles stikkrenner. Stikkrennene spyles og klargjøres for vinteren slik at de kan lede vekk smeltevann når snøsmeltingen starter til våren.

På strekningen mellom Tangen og Ottestad skal det nøytraliseres skinner. Hver gang skinnene kappes i forbindelse med for eksempel vedlikeholdsarbeid må det sikres at skinnene får riktig nøytraltemperatur. Nøytraliseringen sørger for at balansepunktet mellom trykk- og strekkrefter i skinnen blir riktig. På denne måten vil påvirkningen fra temperaturendringer begrenses. Mellom Ottestad og Hamar skal det byttes skinner.

Hamar-Brumunddal
To av stålbruene nord for Hamar stasjon skal skiftes ut denne helgen. (Dette gjelder bruene ved gamle Seaside og Basarbygningen). Undergangene blir stengt for trafikk mens arbeidet pågår.

I Furubergtunellen ved Jessnes fortsetter arbeidene med fjellsikring. Arbeidene med å legge inn en undergang ved Jessnes fortsetter denne helgen. Undergangen skal erstatte gamle planoverganger og vil sikre at gående kan krysse under sporet på en trygg måte.

Ved Verven sør for Brumunddal stasjon skal det etableres en ny undergang for å sikre gående og syklende bedre tilgjengelighet til Mjøsa.

Brumunddal-Rudshøgda
Mellom Brumunddal og Rudshøgda skal det borres og settes ned nye mastefundamenter for kontaktledningsmaster. Arbeidet utføres av et boretog som går på sporet. På strekningen vil det også foregå nøytralisering av spor etter kjøring av renseverk.

Rudshøgda-Lillehammer
På denne strekningen skal gjøres forberedelser til kjøring av renseverk (ballastrens). Dette innebærer fornyelse av drensanlegg, etablering av føringsveier for kabler og bytte av kabler.

På Brøttum stasjon skal kablene som ble lagt i uke 40 koles inn.

Flere steder skal kontaktledning og lavspentanlegget kontrolleres, og det skal utføres maskinell sporjustering. Mellom Trangerud og Åretta sør for Lillehammer skal det gjennomføres flere tiltak med drensanlegg og i sideterrenget.

Lillehammer-Fåberg
På Fåberg omformerstasjon ble det i uke 40 utført forberedende arbeider til nytt bekkeløp. Arbeidene vil fortsette denne helgen.Nord for Fåberg skal det etableres ny dypdrenering for å hindre at vann renner inn i sporet.

Jærbanen
Også på Jærbanen skal Jernbaneverket utføre arbeider i helga. Strekningen mellom Hellvik og Vigrestad vil være steng for togtrafikk fra lørdag 18. oktober kl. 07.00 til søndag 19. oktober kl. 07.00. Informasjon om alternativ transport på denne strekningen finner du her (NSBs nettsider).

Mellom Hellvik og Brusand skal Jernbaneverket rydde vegetasjon langs jernbanen. Dette utføres av skinnegående maskiner. Grunnen til at dette gjøres er fordi den spenningsførende ledningen på toppen av de nye kontaktledningsmastene kommer for nær vegetasjon.

I tillegg skal kontaktledningsanlegget på Hellvik stasjon bygges om med blant annet to nye lange kontaktledninger. Samtidig fortsetter arbeider med å autotrafoanlegg (se faktaboks).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om autotrafoanlegg

·         Autotransformator (AT)-anlegg kan levere mer energi raskere til nytt togmateriell som kan trekker tyngre godstog og akselerere raskere

·         To høyspentledere (30 kV) på toppen av kontaktledningsmaster i stål erstatter returledning.

·         Returstrøm i skinnegangen på strekninger uten togtrafikk reduseres betraktelig med AT-system i forhold til de gamle anlegg uten returledning.

·         Sugetransformatorer erstattes av autotransformatorer som plasseres om lag hver 10. km langs banen når tradisjonelt KL-anlegg fornyes med AT-system.

 

Fjellsikring ved Furuberget på Dovrebanen. Foto: Linda-Theres Trondsen.