17,7 milliarder til Jernbaneverket i 2015

Regjeringen foreslår samlet en bevilgning på 17,7 milliarder kroner til Jernbaneverket neste år. Det betyr en økning på 1,5 milliarder. Nesten 11,3 milliarder går til investeringer og 6,5 milliarder til drift og vedlikehold.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fotomontasje: Jernbaneverket, Terje Hammersland, Henning Liverød, Trine K. Bratlie Evensen, Rune Røer og Jarle Foss
Regjeringen legger vekt på å opprettholde rasjonell framdrift på de jernbaneanleggene som er under bygging og samtidig sørge for at det settes av penger til videre planlegging av kommende anlegg i tråd med Nasjonal transportplan. I tillegg vil anleggsfasen for det nye dobbeltsporet Oslo – Ski (Follobanen) ta til for fullt neste år og det er satt av vel 3,1 milliarder til dette prosjektet. - Vi er godt fornøyd med forslaget til investeringsbudsjett, sier fungerende jernbanedirektør Gunnar Løvås.

Jernbaneverket får i budsjettforslaget en økning på 13,7 % til vedlikehold neste år. Dette fordeler seg på 371 millioner til korrektivt vedlikehold (feilretting) og 1052 millioner til forebyggende vedlikehold. Disse postene er i tråd med hva Jernbaneverket har meldt inn som nødvendig behov for 2015. Det er innenfor posten som avsettes til fornyelser av eksisterende anlegg at vedlikeholdsetterslepet vil fortsette å øke. Selv om det også her er økning, det foreslås 1 891 millioner til fornyelser, som vil det mangle 210 millioner kroner på denne posten for at etterslepet ikke skal øke. Jernbaneverket har beregnet at det samlede vedlikeholdsetterslepet beløper seg til om lag 17 milliarder kroner. 

Store prosjekter

Follobanen
Dette er 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Banen tilrettelegges for hastigheter opptil 250 km/t og skal stå ferdig i desember 2021. Neste år kommer arbeidene i gang for fullt. 3,14 milliarder kroner foreslås i 2015.
•Vestfoldbanen, Holm – Nykirke
Dette omfatter 14,1 kilometer nytt dobbeltspor og ny fire-spors stasjon i fjell i Holmestrand. Banen bygges for hastigheter opptil 250 km/t. Byggestart var i 2010 og strekningen er planlagt ferdig høsten 2016. . 1,32 milliarder kroner foreslås i 2015.
Vestfoldbanen, Farriseidet – Porsgrunn
Omfatter 22,8 kilometer nytt dobbeltspor og betyr en forkorting av reisetiden på strekningen fra dagens 34 til 12 minutter. Byggestart var i 2012 og strekningen skal stå ferdig sommeren 2018. 1,48 milliarder kroner foreslås i 2015.
Dovrebanen, Langset – Kleverud
17 kilometer nytt dobbeltspor langs Mjøsa, bygges i felles prosjekt med Statens vegvesens E6-utbygging. Byggestart var i 2012, ferdig høsten 2015. 960 millioner kroner foreslås i 2015.
Bergensbanen, Arna – Bergen
Omfatter ny enkeltsporet tunnel og oppgradering av eksisterende slik at strekningen får dobbeltspor. Inkluderer også dobbeltspor fra Bergen stasjon til Fløen i vestre ende av Ulriken tunnel. Lengde 10,6 kilometer. Byggestart var i 2014 og anlegget skal være ferdig i 2018. 390 millioner forslås til dette i 2015.
Nordlandsbanen, Hell – Værnes
Omfatter dobbeltspor og ny bru over Stjørdalselva på strekningen fra Hell stasjon til Værnes holdeplass. Anleggsstart var i 2014 og strekningen skal tas i bruk i 2017/18. 155 millioner forslås til dette i 2015.
Sørlandsbanen, Sandnes – Stavanger og Ganddal godsterminal. Dobbeltsporet som åpnet i 2009 med et midlertidig signalanlegg skal utrustes med nytt signalanlegg, ferdig i 2015. Ganddal godsterminal åpnet i 2008 med manuell trafikkstyring, skal få nytt signalanlegg sik at togtrafikken til og fra terminalen kan fjernstyres. Til sammen 286 millioner kroner forslås til dette i 2015.
Østfoldbanen, Østre linje
Strekningen Ski – Mysen – Sarpsborg får som den første i Norge det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS. Dette er et prøveprosjekt før senere utbygging på andre strekninger. Skal tas i bruk i august 2015. 171 millioner forslås til dette i 2015.

Planlegging

Det forslås satt av 741 millioner kroner til planlegging og grunnerverv neste år. 540 millioner av dette skal gå til å planlegge videre utbygging på intercitystrekningene, inkludert Ringeriksbanen (25 millioner). Prosjekter som tilføres planleggingsmidler er:

Østfoldbanen, Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Halden
Dovrebanen, Venjar – Langset, Kleverud – Sørli og Sørli – Lillehammer
Vestfoldbanen, Drammen – Kobbervik, Nykirke – Barkåker og Tønsberg – Larvik
Ringeriksbanen, Sandvika – Hønefoss
Nordlandsbanen, elektrifisering av “Trønderbanen” Trondheim – Steinkjer/Storlien
Alnabru godsterminal, videreutvikling

 

- Det er viktig for regjeringen å bidra til at toget blir mer attraktivt for pendlere inn og ut av de største byene, sier samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen. Her fra statsrådens pressekonferanse på Oslo S. Foto: Ronald Holmstrøm

 

Bedre trafikkavvikling på Østlandet

I forbindelse med innføring av ny ruteplan for Østlandet fra desember 2014 foreslås det satt av 595 millioner til sluttføring av prosjekter for hensetting og vending av tog på Eidsvoll, Lillestrøm, Høvik og i Lodalen. Det settes også av penger ombygginger som er nødvendige for en prøveordning med gjenåpning av Steinberg stasjon, til mer effektiv trafikkavvikling til og fra Holmen godsterminal i Drammen og til bedre tilgjengelighet ved Stabekk stasjon. Det store fornyelsesprosjektet for jernbanen gjennom Osloområdet foreslås tilført 143 millioner kroner i 2015.

Kapasitet

810 millioner kroner skal neste år brukes til investeringer i tiltak for bedre kapasitet i det eksisterende jernbanenenettet. Dette gjelder blant annet:

•Kryssingsspor og bedre strømforsyning på Ofotbanen
•Oppgradering av jernbanens telenett og GSM-R togradiosamband
•Oppgradering av tømmerterminalene på Norsenga ved Kongsvinger og på Koppang
•Nye omformerstasjoner for styrket strømforsyning på Gjøvik (Gjøvikbanen), Leivoll (Sørlandsbanens vestre strekning) og ved Porsgrunn (Vestfoldbanen)
•Planlegging av nye parkeringsanlegg for tog på intercitystrekningene for å kunne sette inn flere tog 

Stasjoner

440 millioner kroner foreslås til stasjoner og knutepunkter i 2015. dette gjelder blant annet:

•Kundeinformasjonsanlegg på strekningene Egersund – Stavanger og Trondheim – Steinkjer
•Bedre adkomst og plattformer på Østfoldbanen, østre linje (fullføring), Lengre plattformer for å kunne kjøre doble togsett og universell utforming på bl.a Jærbanen og Spikkestadbanen
•Ombygging av Gardermoen stasjon i forbindelse med den nye terminal T2

Sikkerhet og miljø

530 millioner kroner foreslås for å opprettholde eller forbedre sikkerhet og miljø i dagens jernbanenett. Dette gjelder blant annet:

•Sikring av rasutsatte strekninger på Bergens- Nordlands- og Dovrebanen
•Sikring eller fjerning av planoverganger
•Sikring av tunneler for å forebygge brann og ulykker
•Opprydding av gammel forurensing