Skarnes - inn i fremtiden

I forbindelse med en befaring tidligere i høst, ble Jernbaneverket er gjort oppmerksom på at Skarnes planovergang ikke er spesielt gunstig å passere for rullestolbrukere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket vil derfor montere ny type planovergangselementer av gummi som vil gjøre det enklere og mer sikkert for rullestolbrukere å krysse planovergangen. Arbeidet planlegges gjennomført i løpet av høsten.

Jernbaneverket har også større planer for Skarnes i et litt lengre perspektiv. I forbindelse med ruteomleggingen i 2012 lå det inne planer om at Skarnes skulle bli nytt krysningspunkt for persontogene. Det ble da planlagt både plattformforlengelse, ny sideplattform på østsiden  og  undergang som erstatning for dagens planovergang. Dette ble det imidlertid ikke noe av, da den faste kryssingen ble lagt andre steder på traseen (Seterstøa).

-Ettersom NSB nå har meldt ønske om å kjøre dobbeltsett av type 74 (FLIRT) på Kongsvingerbanen har vi hentet fram planene fra 2011 igjen. Hvis de skal kunne kjøre disse togsettene er det et krav at plattformene skal være minst 220 meter. Vi børster derfor nå støvet av de gamle planene, og oppdaterer disse når det gjelder sikkerhet og kostnader, sier Bjørn Egede-Nissen, planlegger i Jernbaneverket.

Dersom plattformene på Skarnes skal forlenges bør dette skje nordover ved  å fjerne dagens planovergang. Det er derfor også planlagt at det som ledd i prosjektet skal bygges en ny undergang på stasjonen.  

-Det har jo, etter ruteomleggingen i 2012, blitt et betraktelig høyere antall tog som passerer Skarnes hver dag, i tillegg til at skoleveien for mange også går over planovergangen. En undergang vil derfor være et positivt tiltak både for jernbanen og for tettstedet, sier Egede-Nissen.

Han understreker at dette ikke er en planovergang hvor det har vært mange hendelser, men at det er innmeldt noen få hendelser med kryssing av sporet rett foran tog.  Dette er selvsagt svært ubehagelig for togpersonalet.

Prosjektet hadde i forrige plan en kostnadsramme på omtrent 120 millioner kr., men med mer komplisert gjennomføring av signal/sikring mv. antas at det nå kommer til å bli en del dyrere. I tillegg kommer generell prisstigning og nye sikkerhetskrav.

-En viktig årsak til at det blir så kostbart, er at vi er nødt til å flytte sporene på Skarnes litt når nye plattformer skal anlegges. Dette vil gjøre kurven gjennom stasjonen noe slakere, og det vil dermed også bli bedre sikt for lokomotivførerne. Vi håper at Skarnes etter hvert vil få en flott stasjon som oppfyller moderne krav, sier Egede-Nissen.

Jernbaneverket skal nå gå gjennom de gamle planene, og revidere disse. Dette arbeidet skal være ferdig 1. mars 2014. Etter intern godkjenning skal det så gjennomføres en prosjekteringsfase, og selve tiltakene foreslås gjennomført i perioden 2018-2023 i henhold til Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram.