Endringer i togtrafikken på Østfoldbanen t.o.m. 7. august

Arbeider på Drammenbanen og Østfoldbanen fører i sommer til stenginger av togtrafikken. Stengingen på Drammenbanen er nå avsluttet, mens Østfoldbanen blir berørt til og med onsdag 7. august.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Togtrafikken for følgende linjer stenges:

  • 22. - 25. juli: L2 Skøyen-Hauketo. L21 Skøyen-Kolbotn. L22 Skøyen-Ski. R20 Oslo S-Ski(Vestby)
  • 26. - 7. august: L2 Skøyen-Ski. L21 Skøyen-Moss. L22 Skøyen-Mysen/Rakkestad. R20 Oslo S-Moss.

For opplysninger om de enkelte avgangene henviser vi til www.nsb.no. Togselskapene setter opp alternativ transport.

Se omtale av arbeidene som skal utføres nedenfor 

Østfoldbanen: 22-25. juli og 5-7. august  (stengt Oslo S - Hauketo)
26. juli - 7. august (stengt Oslo S - Moss/Rakkestad)
I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Jernbaneverket arbeide ved Middelalderparken/Klypen, Loenga og på Sjursøya. Arbeidene vil pågå fra og med mandag 22. juli til og med onsdag 7. august og Østfoldbanen vil være stengt for all togtrafikk i denne perioden.
Gjenåpningen av Østfoldbanen utsettes pga. arkeologisk funn og vanskelige grunnforhold. Les mer i denne nyhetssaken.

Hensikten med arbeidene er forberedelser til byggingen av Follobanen, det planlagte dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski som i samspill med Østfoldbanen skal gi en ny hverdag for togpassasjerene til og fra Oslo S.

 Illustrasjon over middelalderparken.

Følgende arbeider skal gjennomføres:

  • Gravearbeider langs jernbanesporene ved Middelalderparken og på Loenga
  • Opplasting og bortkjøring av masser
  • Spunting ved Loenga

Jernbaneverket har som mål å gjøre arbeidene så skånsomt som mulig for omgivelsene.


Østfoldbanen mellom Oslo S og Moss, samt strekningen mellom Ski og Rakkestad (Østre linje), er stengt fra og med 26. juli til og med  4. august.

Jernbaneverket bygger nye spor for hensetting (parkering) av tog på Ski stasjon. Området med de nye sporene skal gi plass til parkering av åtte lokaltogsett og er planlagt tatt i bruk i samband med ruteendringen i desember 2014.

Det blir gjort ulike arbeider med spor- og kontaktledningsanlegget på stasjonen mens banen er stengt. I tillegg skal det jobbes med en ny 22 kV-forsyning som etableres langs Østfoldbanen fra Ås til Ski. Denne kabelen skal forsyne hensettingsområdet på Ski stasjon med strøm til de elektrotekniske anleggene og senere også betjene anlegg som bygges i forbindelse med Follobanen.

Ellers gjøres en omfattende innsats med vedlikehold og fornyelse. På Kolbotn skal det byttes flere sporveksler, og det skal skiftes drivmaskiner i sporveksler på Kambo og ved Hølen. I tillegg blir kontaktledningsanlegget grundig kontrollert mellom Ski og Moss, og det sveises skinneskjøter på strekningen.

På østre linje skal det kjøres pakkmaskin som pakker pukken slik at sporet blir mer stabilt. Som togpassasjer opplever man en mer komfortabel reise når sporet er ferdig pakket.


Utførte arbeider på Drammenbanen strekningen Oslo S- Lysaker 13-21. juli:

I Oslotunellen har det største tiltaket vært arbeider med montering av ny brannvannsledning. Sammen med nye røykskillere på Nationaltheatret stasjon er dette med på å bedre sikkerheten for passasjerene på Norges mest trafikkerte togstrekning. På en hverdag suser rundt 80.000 passasjerer gjennom Oslotunellen.

Brannvannsledningen kan frakte 3000 liter vann i minuttet og vil sørge for at brann - og redningsetaten har nok vann i en krisesituasjon, uten at vannet må fraktes inn i tunellen.  Forberedende tiltak for montering av brannvannsledning har pågått hver natt i hele år, men under togstansen i sommer ble arbeidet gjort sammenhengende over flere døgn.
På Nationaltheatret stasjon er det montert nye brann- og røykskillere som gjør det lettere å kontrollere brann og røyk ved en krisesituasjon. I tillegg pågikk det arbeider med bygging av et nytt ventilasjonsanlegg med 49 vifter for å styre røyken i en krisesituasjon.

Tiltak for bedre kapasitet
Det andre hovedmålet med sommerens arbeider i Oslo har vært å øke kapasiteten på strekningen Oslo S- Lysaker. Ved å gjennomføre en rekke tiltak kan hastigheten og antall tog økes, og i prosjektet inngår også omskilting av hastigheten over hele strekningen Oslo S- Lysaker.

I sommer er fire sporveksler på Skøyen byttet med tilhørende spor, signal og kjøreledning. Den umiddelbare effekten av dette er en bedre utnyttelse av plattformene 1 og 2 på Skøyen, samt  tidligere/kjappere akselerasjon opp til linjehastighet ut mot Lysaker.  Denne effekten vil kun merkes for tog som kjører vestover fra Skøyen.

Fra 2014 økes kapasiteten fra 19 til 24 rutegående tog per time på strekningen Oslo S- Lysaker/ Lysaker Oslo S. Samtidig ivaretas sikkerheten og robustheten på strekningen. Da vil de reisende kunne oppleve hyppigere avganger på Drammensbanen til og fra Oslo S, kortere (mer effektive) opphold på stasjonene Nationaltheatret og Skøyen,  øket snitthastighet  samt sjeldnere stopp i avvente på  grønt lys.

Alle endringene på infrastrukturen vil samlet også legge til rette for og muliggjøre ny ruteplan 2014 som trer i kraft i desember neste år.

Ny brannvansledning i Oslotunnelen.


Annet vedlikeholdsarbeid
Det er skiftet pukkmasse under begge sporene mellom Skøyen og Vækerø og etablert nye rørkryss. I alt har det vært om lag 900 aktiviteter på disse 9 dagene på hele strekningen. Her er eksempler på annet vedlikeholdsarbeid:
- Nye monitorer og anvisere på Skøyen stasjon
- Utbedring/bytte av plattformdekke på begge plattformer på Nationaltheatret stasjon og bytting av belysning
- Vedlikehold av KL (kjøreledning) Skøyen – Bestum
- Vedlikehold av nødbelysning i tunellen
- Vedlikehold av sporveksler på Skøyen
- Vedlikehold av nettet for mobilt bredbånd, GSM og nødtelefoner i Oslotunellen.


Utførte arbeider Asker – Drammen, 13.juli – 19. juli:
Jernbaneverket satte 19. juli i drift F-ATC (Fullstendig Automatic Train Con

 

trol) på strekningen Asker - Drammen. Dette er et system som kontrollerer at tog ikke passerer signaler som viser "Stopp", og at tillatt hastighet ikke overskrides. F-ATC medfører en ekstra barriere mot menneskelige feil, og gjør som sådan togreiser enda sikrere enn i dag.

Før systemet ble satt i drift måtte det gjøres en del endringer i signaler og sensorer i og tett ved jernbanesporene. I tillegg må F-ATC systemet gjennomgå forskriftsmessig testing. Under testperioden ble det oppdaget enkelte feil som måtte rettes opp av sikkerhetsmessige årsaker før banen kunne gjenåpne. Dette gjorde at strekningen Drammen-Lysaker ble åpnet senere enn opprinnelig plan.