Fremtidig godsterminal i Drammen utredet

Konseptvalgsutredningen for ny godsterminal i Drammen sendes nå ut til høring. De faglige analysene viser at det er tre alternativer som peker seg ut som mest aktuelle: Ryggkollen, Skoger og Semsmyra.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Daglig kommer og avgår det mye vognlast til og fra Drammen, og det er en vognlastterminal det haster mest med å få en avklaring for. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
– Ryggkollen kommer best ut i analysene som er gjort, men vi lar det likevel være åpent når vi nå sender utredningen ut på høring. Etter at vi har gått gjennom innspillene fra høringsrunden, vil vi gi en endelig anbefaling til Samferdselsdepartementet, sier prosjektleder Per Pedersen i Jernbaneverket.

18 alternativer vurdert

I alt er det sett på 18 alternative plasseringer i Drammensregionen. Sju sto igjen før siste vurderingsrunde: Lierstranda, Holmen, Stormoen, Ryggkollen, Semsmyra, Skoger og Kopstad. Det er utredet terminal for både vognlast og kontainere. Dette er to ulike godstyper. Det er sett på både delte løsninger og kombinert terminal.

Store kostnadsforskjeller

Det er til dels store kostnadsforskjeller mellom alternativene. Fra Ryggkollen på 1,7 milliarder til Delt Holmen og Lierstranda på 5 milliarder.

– Dårlige grunnforhold gir høye byggekostnader og stor usikkerhet knyttet til beregningene. Det betyr i praksis økt risiko for at det blir dyrere enn beregnet. Dette gjelder særlig Lierstranda og Holmen som dermed kommer dårligere ut. Dessuten har lokalsamfunnets behov for byutvikling vært en viktig del av vurderingene våre, sier prosjektleder for utredningen Per Pedersen.

Vognlast haster mest

Utredningen viser at etterspørselen etter gods til Drammen vil nær tredobles innen 2040 og at det dermed blir behov for å øke kapasiteten for å sikre markedsandeler til gods på bane.

– Utredningen er tydelig på at en ny terminal for vognlast bør på plass innen rimelig tid, helst innen 2025. Dette kan således bli et eventuelt første byggetrinn for en ny godsterminal for Drammen, sier Per Pedersen.

Bred samfunnsanalyse av godstransport

I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 er det Alnabru, Trondheim, samt effektivisering av Bergen og Narvik som er foreslåtte tiltak.

– Sammen med de øvrige transportetatene har vi gjennom NTP-arbeidet foreslått en samfunnsanalyse i et litt bredere perspektiv der vi blant annet skal se på godstrender for hele landet, med en delutredning om terminalstruktur og logistikkløsninger i Oslofjord-området. Da vil vi med større sikkerhet kunne anbefale en løsning for Drammensregionen, sier prosjektleder Per Pedersen.