ERTMS klar for prøvedrift i Norge

Landets første strekning med framtidas signalsystem, ERTMS, er nå klar for prøvedrift. –Nå er det viktig å komme i gang og høste erfaringer, sier prosjektdirektør Jarle Rasmussen. I november går de første togene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektdirektør Jarle Rasmussen (tv) og Bombardiers plassjef Espen Ulvmoen har alt klart foran prøvekjøringene som starter i november. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>
-Det har vært et langt lerret å bleke, men når vi nå nærmer oss oppstart av prøvedriften er det en engasjerende spenning i hele prosjektorganisasjonen, sier fungerende prosjektdirektør Jarle Rasmussen. Han er ansvarlig for utbygging og prøvedrift på Norges første strekning med framtidas felles europeiske signalsystem ERTMS.  - Det er fem år siden vi startet opp i prosjektet. – Når vi nå ser at de fysiske anleggene langs banen og i sporet kommer på plass, at det fungerer slik det skal og at vi faktisk beveger oss fra teori til praksis gir det oss alle en etterlengtet vitamininnsprøyting, sier Rasmussen.

Prøvedrift

Den aller første strekningen her i landet som får ERTMS er som kjent Østfoldbanens Østre linje. Nå er første delstrekning klar for prøvedrift og prøvekjøringene startes opp i november. Tog med ERTMS ombordutstyr begynner da prøvekjøringene mellom Rakkestad og Sarpsborg. Banestrekningen er valgt fordi det for tiden ikke går rutegående tog der og dermed kan systemet prøves ut uten å forstyrre øvrig togtrafikk. – Vi kommer til å starte med ett tog i trafikk i november, sier Rasmussen. NSB har nå installert ERTMS-ombordutrustning i ett togsett av type 69 for denne prøvedriften. Dette skal så pendle fram og tilbake mellom Rakkestad og Sarpsborg. – Vi starter i det enkle med sikthastighet og sjekker teknisk funksjonalitet. Etter hvert skal vi øke farten og noen uker senere setter vi inn to tog på strekningen. Det andre toget er en av Jernbaneverkets arbeidsmaskiner (Robel-tralle), som også har fått ERTMS ombordutstyr. Utpå vinteren vil vi utvide prøvekjøringene slik at vi vil kjøre mest mulig. Vi vil legge inn ulike tenkelige hendelser og avvik og slik ‘stresse’ anlegget for å høste erfaringer, forteller prosjektdirektøren.
Ise stajon med planovergangsskilt for ERTMS-strekning. Vi ser også at det er montert akseltellere og hus for ERTMS-utstyret.

 

Ingen signaler

Den største synlige forskjellen på strekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg er fraværet av signaler langs linjen rettet mot togene. Den første komplett utstyrte ERTMS-stasjonen her i landet er Ise stasjon. Også Rakkestad stasjon er ferdig ombygget til ERTMS, men den må inntil videre ha doble systemer da den har ordinær togtrafikk. –Vi gjør det sånn at når de rutegående togene snur på Rakkestad så er stasjonen en vanlig stasjon, mens når vi disponerer strekningen fra Rakkestad og sørover så er Rakkestad ERTMS-stasjon, forteller Rasmussen. For uten stasjonene så er også de sikrede planovergangene bygget om til ‘ERTMS-overganger’. Med ERTMS er som kjent all informasjon fra signalsystemet flyttet fra optiske signaler langs linjen og inn på et panel hos lokføreren. Der ser føreren hele tiden hvilke signaler som gjelder og hvor langt framover strekningen er klar.

På  Ise stasjon er det nå bygget et hus for ERTMS-innstallasjonene. – Jernbanen tar med dette et stort skritt fra den gamle relé-teknologien og inn i den digitale verdenen, sier Rasmussen.  Hver av stasjonene må ha husrom for data- og kommunikasjonsutstyr, det må finnes nøkkelskap for å låse (belegge) strekningene ved vedlikehold og det må finnes transformatorer for innkobling av reservestrøm fra kontaktledningen om ‘bygdestrømmen’ skulle falle ut. På stasjonen er det to spor og en planovergang over begge sporene.  Ingen signaler finnes, med unntak av de velkjente lyssignalene rettet mot vegtrafikken på planovergangen. I tillegg finnes det markeringsskilter som viser hvor togene skal stoppe dersom ERTMS- systemet skulle falle ut.

I Sverige er den nye Botniabanan og den tilgrensende Ådalsbanan satt  i full drift med ERTMS. Etter en del oppstartvansker fungerer nå disse strekningene svært godt. Det norske prosjektet har utstrakt samarbeid med svenske Trafikverket for å høste og dele erfaringer. Kontrakten for utbyggingen av Østre linje innehas av Bombardier Transportation.

Storanlegg neste år


Østfoldbanens østre linje vil ta skrittet fra jernbanens eldste driftsform som fortsatt er bruk, nemlig med bemannede stasjoner og ingen fjernstyring, til å bli landets mest moderne bane signalmessig. Sommeren 2014 skal hele fem stasjoner totalt bygges om.
Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen vil bli fullstendig modernisert. For uten ERTMS-installasjonene blir det også betydelige forbedringer for togpassasjerene. Stasjonene får universell utforming, forlengede plattformer for to togsett og nye informasjonssystemer. For å gjennomføre storutbyggingen må banen holdes stengt i 11 uker sommeren 2014. Fra sommeren 2015 skal så ERTMS settes i ordinær drift på hele banen fra Ski til Sarpsborg. Det skjer etter en ny seks-ukers stengningsperiode  for å gjennomføre selve omkoblingen.

– Løpet er nå lagt og vi har hendene fulle med selve gjennomføringen, sier Jarle Rasmussen. NSB vil få levert ti togsett av type 75 (Flirt) med ERTMS ombordutrustning. Dermed kan disse togene kjøre både på ordinære strekninger og strekninger med ERTMS. Hele ERTMS- anlegget på Østre linje er beregnet å koste vel 600 millioner kroner, i tillegg kommer opprustningen av stasjonene som vil beløpe seg til om lag 450 millioner. Dermed investeres det på Østfoldbanens østre linje for rundt en milliard. Banen har fått en prioritet den neppe hadde nådd opp til på mange år uten ERTMS.

Nasjonal utrulling

Stortinget har fattet beslutning om at det felles europeiske signalsystemet ERTMS skal være  framtidas signalsystem i Norge. Jernbanen sliter med gamle og etter hvert utdaterte anlegg med mange feil og derav følgende forsinkelser i trafikken. I Jernbaneverkets nasjonale signalplan legges det opp til å gå videre med installasjon av ERTMS på Ofotbanen, Bergensbanen og Nordlandsbanens nordlige del (Mosjøen – Bodø) som de første når Østfoldbanens østre linje er satt i drift.

ERTMS -fakta

- ERTMS betyr European Rail Traffic Management System
- Gir informasjon om kjøretillatelse og hastighet direkte I togets førerpanel
- Består av ETCS (European Train Control System) for hastighetsoveråking og siganlering, GSM.R for kommunikasjon mellom tog og signalanlegg og felles europeiske trafikkregler

Det har vært mye arbeid med å tilpasse ombordutstyret, men nå sist i september starter de første turene med det ombygde 69-settet, forteller Fredrik Strandos Gravdal (tv) og Bombardiers Richard Larsson.