Numedalsbanen settes i drift

Nye transportbehov i skognæringen gjør at Jernbaneverket nå legger til rette for ny trafikk fra flere terminaler og sidespor. Nå settes 30 kilometer av Numedalsbanen i drift igjen. Skognæringen og treindustrien har behov for å sende tømmer og flis over stadig lengre avstander.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverkets Henning Skistad rydder skog inntil sporet på Numedalsbanen. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>
Store volum med flis og massevirke som sendes til Sverige og stadig færre norske treforedlingsbedrifter betyr at stadig mer sendes til svenske bedrifter. Dette gjør jernbanen konkurransedyktig. Tidligere i sommer meldte vi om at Moelven Soknabrukes sidespor til Bergensbanen ble satt i stand etter mange år uten trafikk og at bedriften ser på jernbane som et stadig viktigere alternativ når transportavtavstanden øker. Nå skjer det samme i Numedal.

Stopp, se og lytt!

Allerede nå foregår det kjøring av arbeidstog på hele strekningen, så det gjelder for lokalbefolkningen og andre å være oppmerksomme på at det kommer tog på banen igjen. Når trafikken fra Moelven Numedal Bruk kommer i gang utpå høsten vil Numedalsbanen (Kongsberg – Flesberg) ha faste tog med flis og tømmer.


Viktig for bruket

-Vi kommer nå til flytte et kvantum tilsvarende rundt tusen vogntog med celluloseflis i året fra veg til bane, sier daglig leder ved Moelven Numedal bruk, Rune Frogner. I tillegg er det planer om å sende også massevirke med samme transportopplegg til Sverige.  – Når transportavtsanden nå øker er det vanskelig for oss å se hvordan vi skulle greid oss uten banen, sier Frogner. Biltransport over så lange avstander ville blitt alt for dyrt og dermed dramatisk for lønnsomheten vår, legger han til.

30 kilometer

Jernbaneverket setter nå den 30 kilometer lange strekningen Kongsberg – Flesberg av Numedalsbanen i ordinær drift igjen. Det er mange år siden sist det var trafikk på banen helt opp til Flesberg, og det er derfor nødvendig med en del utbedringstiltak. -Arbeidene er i full gang og banen skal etter planen være klar for togtrafikk fra midten av september, opplyser banesjef Bjørn Ståle Varnes.
-Etter at det ble kjørt målevogn på banen har vi en god oversikt over hva som må gjøres, sier fagarbeider Henning Skinstad  som leder jobben med å sette i stand banen. I hovedsak går arbeidene ut på skogrydding, utbedring av vindskjevheter, påsetting av strekkbolter på utsatte partier i noen kurver, og sporpakking. I tillegg skal det gjennomføres en del arbeider på den 27 meter lange stålbrua over Lyngdalselva ved Lampeland.  –Det er nok arbeidene på brua som er den mest omfattende enkeltjobben, og der regner vi med to ukers arbeid, sier Skinstad. Brua skal få nye klosser som ligger mellom skinnene og brusvillene, og det skal legges nye gangbaner. Selve brua er i god stand.

Skogryddingen har kommet langt og vil være ferdig om få dager og sporpakking og utbedring av vindskjevheter er også i full gang. Banens skilter og orienteringssignaler må også få en oppfrisking og supplering der slike mangler.

Arbeidstog på Flesberg stasjon.

Her monteres strekkbolter i sporet for å hindre sporutvidelser. dette er et midlertidig tiltak.

Fakta Numedalsbanen
Opprinnelig 92 kilometer lang fra Kongsberg til Rødberg. Bygget for av hensyn til de store kraftutbyggingene i Nore. Åpnet 1927. Persontrafikken og strekningen Rollag - Rødberg nedlagt 1/1 1989. Har de siste årene bare hatt godstrafikk (pukktog) fra Svene pukkverk, 9 km fra Kongsberg, ved behov. Banen har nå status som sidespor fra Kongsberg stasjon. Strekningen Kongsberg - Flesberg (30 km) settes nå i stand og får fast godstrafikk fra høsten 2013.