Arbeider på Dovrebanen, Hovedbanen og Kongsvingerbanen i helgen

Dovrebanen mellom Eidsvoll og Tangen stenges 5. oktober kl. 18.55 til søndag 6. oktober kl. 1855. Hoved- og Kongsvingerbanen blir stengt fra lørdag 5. oktober kl. 07.10 til søndag 6. oktober kl. 20.10. fra Oslo S til Charlottenberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Sjekk nettsidene til NSB for å se hvordan dette påvirker ditt tog.

Hovedbanen

På Grorud skal Jernbaneverket bruke den togfrie perioden til å bytte gamle, slitte sviller. I tillegg skal sporet pakkes mellom Oslo og Lillestrøm.

- Når vi pakker sporet opprettholder vi muligheten til å kjøre i normalhastighet for strekningen, og bidrar slik til å holde togavgangene punktlige, sier assisterende faglig leder linjen, Ulf Reffsgaard.

Jernbaneverket skal også kontrollere og bytte ut defekte drivmaskiner på sporveksler mellom Bryn og Brobekk, denne helgen. Mellom Bryn og Lillestrøm vil det også bli gjort vegetasjonsrydding ved kjøreledningen. Tidligere i år har det vært gjort kontroller som har sagt noe om hvor dette trengs.

-Vi rydder med tanke på sikt til signaler og for å unngå at vegetasjonen kommer borti kjøreledningen, sier Reffsgaard.

For å bedre kapasiteten, fleksibiliteten og punktligheten på Lillestrøm stasjon er et av kryssingssporene på Lillestrøm forlenget. I den togfrie perioden skal vi fylle pukk i sporet. For å stabilisere sporet, skal det deretter pakkes ved hjelp av en skinnegående arbeidsmaskin.  I tillegg skal vi legge på lokk på kabelkanalene langs spor 12 og 13.

På Eidsvoll pågår arbeidene med å forlenge vendesporet på stasjonen. I helga skal vi grave og legge inn kabelkryssinger under eksisterende spor, etablere kabelkanaler og trekke signalkabler.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei står ferdig høsten 2014 og nytt dobbeltspor høsten 2015.


I løpet av en togfri periode på Dovrebanen fra 21. til 27. oktober skal det ene framtidige dobbeltsporet kobles inn og tas i bruk over en strekning på ca. halvannen kilometer nordover fra Langset. Dette må gjøres nå fordi dagens spor på denne strekningen ligger i framtidig trasé for ny E6.

Samtidig skal dessuten ca. 500 meter med midlertidig spor kobles inn mellom Ørbekk og Molykkja. Sporet flyttes midlertidig ut mot Mjøsa slik at det nye dobbeltsporet senere kan bygges fritt på innsiden.

Førstkommende helg skal det utføres ulike arbeider som forberedelse til disse omleggingene.  Bl.a. fjernes den nordre undergangen under sporene ved badeplassen på Ørbekk, og det monteres master for kontaktledningen på Langset, samt ved Ørbekk og Molykkja.

I tillegg skal det jobbes på eller nær sporet også andre steder – bl.a. ved Gunhildkleiva nord for Korslund, hvor det blir sprenging og masseflytting, samt nord for Strandlykkja stasjon hvor en ny stikkrenne skal på plass under sporet.

Kongsvingerbanen

Jernbaneverket gjør også vedlikehold og utbedringer på Kongsvingerbanen i helgen. Blant annet skal vi gjøre vedlikeholdsarbeid på sporet mellom Fetsund og Kongsvinger. Stasjonsbygningene på Blaker, Seterstøa, Sander og Matrand skal også vedlikeholdes. Mellom Haga og Årnes skal vi bytte elementer i undergangen, og på Kongsvinger stasjon skal det nye hensetningssporet (oppbevaringsspor for tog) kobles inn. I tillegg skal det arbeides med kjøreledningsanlegget og gjøres vedlikehold på sporet på stasjonsområdet.

-Dette er arbeid vi gjør for å sikre punktlige togavganger. Jeg vil minne om at selv om det ikke er ordinær togtrafikk på strekningen, kan det til en hver tid komme arbeidstog i sporet. Det er derfor viktig at folk holder seg unna sporet, sier sporkoordinator Børre Karlsen.