Trenger dobbeltspor på Ofotbanen i 2020

Etterspørselen etter kapasitet på Ofotbanen er stadig økende, og kapasiteten er i ferd med å nå taket. Banesjef Thor Brækkan varsler at dobbeltspor er eneste løsning på kapasitetsutfordringene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Stadig flere togselskaper ønsker mer kapsitet for sine tog på Ofotbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Mens det fortsatt på norsk side er uklart når arbeidene med forlengelsen av de tre kryssingssporene på Bjørnfjell, Rombak og Narvik kan ta til, fortsetter etterspørselen
etter ruteleier på Malmbanan og Ofotbanen å øke. De tre kryssingssporene skal forlenges slik at de kan ta kryssinger av to lange malmtog med lengde på 750 meter.

– En flaskehals

I statsbudsjettet for 2013 varsler regjeringen at Samferdselsdepartementet vil forhandle med gruveselskapet LKAB om anleggsbidrag til Bjørnfjell kryssingsspor og så komme tilbake til Stortinget med saken.  – Ved hjelp av finansiering fra LKAB i år så har heldigvis arbeidet
med detaljplan blitt videreført, samtidig som vi har fått lagt inn en undergang under sporene som både skal benyttes i anleggsfasen og etterpå, sier Brækkan.
På norsk side er det så langt gjennomført forlengelse på Katterat og Straumsnes stasjoner.
– Mens svenskene nå er ferdig med ti stasjoner og har alle tolv stasjoner klare i løpet 2014, har vi på norsk side bare fullført to av våre fem stasjoner, sier Brækkan.

– Vi er i ferd med å bli en flaskehals, slår han fast. – Utviklingen her går i retning av stadig flere malmtog, og nye selskaper banker på døra med behov for kapasitet på banen. Derfor haster det nå med en skikkelig avklaring, mener banesjefen.


 

Nytt spor for malm og gods


Det er store økonomiske interesser for selskapene i å kjøre malmtog til Narvik for utskiping. Per i dag kjører den svenske, statlige gruvegiganten LKAB ti malmtog hver veg i døgnet og skiper ut 18 millioner tonn malm over Narvik havn i året. LKAB ønsker nå å øke antall tog årlig framover slik at de i 2015 skal kjøre 14 tog i døgnet. Nye Northland Resources
begynner sin trafikk rundt årsskiftet, og selskapet ønsker å øke til fire tog i døgnet.
– Det betyr at vi i 2015 har 18 malmtog i hver retning. I tillegg kommer den ordinære godstrafikken til og fra både Sør-Norge og Sverige som er i stadig vekst. Jernbaneverket
får også nye henvendelser fra godsoperatører som ønsker å kjøre godstog med Narvik
som ende- og utgangspunkt. Jeg mener derfor at det eneste som kan løse denne store etterspørselen, er å bygge ut til dobbeltspor, sier Thor Brækkan.Banesjef Thor Brækkan på Ofotbanen.

Han tenker seg at det kan bygges et nytt spor fra Riksgränsen og ned til Narvik som går mye i tunnel. Dette sporet kan benyttes av lastede malmtog og godstog, mens returtogene og persontrafikken kan avvikles på dagens bane. – Her snakker vi ikke om hastighet, men om kapasitet, slår han fast. Persontrafikken er det ingen grunn til å legge inn i tunnel. Ofotbanen er jo en av Europas flotteste jernbanestrekninger.

Pusterom

 
Det jobbes på flere plan for å øke kapasiteten på Ofotbanen. I forbindelse med oppstarten for Northland Resources pågår det en stor utbygging av terminalen på Fagernes ved Narvik havn. Videre arbeides det med planer for to helt nye kryssingsspor på Djupvik og
ved Søsterbekk. Det sistnevnte vurderes etablert som en parsell der den gamle linjen over Norddalsbrua gjenåpnes. – Alle disse tiltakene vil til sammen bare gi oss et pusterom, de
er ikke nok til å svare ut behovene som framkommer i trafikkprognosene, understreker Brækkan. – Med alle de nevnte kryssingssporene ferdig forlenget vil vi få en kapasitet
på rundt 27 tog i hver retning pr. døgn. Trafikkprognosene for 2020 viser at behovet kan bli på anslagsvis 43 tog pr. døgn i hver retning. For å klare det må vi få bygget en dobbelsporparsell på om lag ti km før år 2020.
Anbefalingen fra banesjefen er derfor klar: – Avklar en finansieringsform der transportørene
betaler en baneavgift som også dekker investeringer, og bygg ut til dobbeltspor jo før jo heller!

Utredning i gang


Jernbaneverket er i gang med en utredning som skal komme fram til en anbefalt trasé for
dobbeltspor på Ofotbanen, forteller prosjektleder Helge Voldsund. Arbeidet skjer i nært
samarbeid med det svenske Trafikverket. Både Nordområdeutredningen og utredninger i samarbeid med Trafikverket har konkludert med at dobbeltspor er det eneste tiltaket
som på lengre sikt løser kapasitetsproblemene både på Ofotbanen og på Malmbanan
Kiruna- Riksgränsen. Utredningen skal være klar våren 2013.