Punktligheten i klar framgang

Punktligheten i togtrafikken i 2011 viser klar bedring fra 2010. Av alle persontog i Norge var 88,6 % i rute i 2011. Sist høst var det stor framgang for nesten alle strekninger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

God punktlighet i lokaltrafikken på Østlandet i andre halvår var avgjørende for framgangen i punktligheten.    

 – Vi skal i år jobbe iherdig med konkrete tiltak for å videreføre framgangen, sier punktlighetsleder Tone Norløff i Jernbaneverket.

- Det var en veldig god punktlighetsutvikling sist høst og det var høsten som gjorde at vi tok oss inn året sett under ett, sier Norløff. Våren var veldig trøblete med mange saktekjøringer på grunn av dyp tele, og samtidig kom alle problemene med ras og flom. Men til tross for problemene på våren, som på flere strekninger varte også gjennom sommeren, ble høsten så god at vi oppnådde en total punktlighet for alle tog i 2011 på 88,6%.  I 2010 var 85% av alle tog i rute. – Vi kan selvsagt glede oss over dette og at det på viktige nærstrekninger rundt storbyene nå er helt andre tall enn vi hadde for et par år siden, sier Norløff.

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%. Flytoget fikk for øvrig en total punktlighet på 94% i 2011, altså like oppunder målet.
 

Godstrafikken


Det er mye fokus på problemene for godstrafikken. Den har vært hardt rammet av ras, flom og stengte fjerntogstrekninger i sommer. – Men vi ser tydelig en bedring i punktligheten også i godstrafikken høsten 2011, sier Norløff. Godstogene endte på 76% punktlighet totalt i 2011, noe som er en framgang fra 69% i 2010. Likevel er det langt fram til målet på 90%. Det er kjørt et eget PIMS-prosjekt for å bedre avgangspunktligheten på Alnabru i Oslo med god effekt. (PIMS = Punctuality Improvement Method System). Slike prosjekter er det også kjørt for blant annet Flytoget og på Vossebanen. – Vi ser at slike systematiske tiltak hjelper, og for 2012 skal vi kjøre minst 10 slike PIMS-prosjekter, forteller Norløff. Et av de største og viktigste blir et PIMS-prosjekt for godstrafikken som helhet.

Bedre baner gir resultater


- Vi ser nå tydelige resultater av den store satsingen på bedre baner i og rundt Oslo. Sist høst hadde for vi for eksempel bare et par tilfeller av jordfeil i signalanlegget på Oslo S, noe som har vært en gjenganger de siste par årene, med store forsinkelser for svært mange tog som resultat. Andre årsaker til forbedringene er alle de ulike typene vintertiltak gjennom både styrket beredskap og tiltak i sporet. Det er også viktig at NSB og CargoNet har nådd sine delmål om 10% reduksjoner i sine egne forsinkelsesårsaker. Jernbaneverket oppnådde 13 % reduksjon i sine årsaker til forsinkelser i 2011. – Vårt eget mål var likevel høyere, Jernbaneverket forårsaket 10 635 forsinkelstimer i fjor, målet var komme ned i 9000 timer. I 2010 var tallet 12 151. Forbedringen er viktig og tydelig selv om vi fikk mange problemer på grunn av hard vinter og ekstremt mye nedbør sommeren 2011, sier Norløff. – Jeg har derfor tro på videre framgang i år, sier hun.

Lenke til oversikter over punktligheten i togtrafikken i 2011.

På Nationaltheatret stasjon testes nå nye skjermer som også viser togets sammensetning, altså hvor i toget de enkelte vogntypene befinner seg. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>