Mer robuste baner førende for fornyelser og vedlikehold

Gjennom planleggingen av arbeidet med fornyelser og vedlikehold av jernbanenettet i 2012 har arbeidet med å sette banene i bedre stand for å tåle ytre påvirkninger vært førende. - Året har vist oss hvor store utfordringene kan bli med dyp tele og store nedbørmengder, sier vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Faglig leder linjen Anders Nicolaysen (t.v) og oppsynsmann Magne Brenden på Dovrebanen har hatt et stritt år med mye flom og ras. Neste år fortsetter arbeidene med å gjøre banens dreneringsanlegg bedre. <strong> Foto: njål Svingheim </strong>    
 
Sentrale oppgaver i år blir videreføring av arbeidet med bedre dreneringssystemer langs jernbanen. Arbeidet med dette er omfattende og har pågått gjennom flere år på blant annet Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. – Året 2011 viste oss at dette arbeidet må videreføres med full styrke, sier Odd Erik Berg. I år fikk vi først en krevende vårløsning der dyp tele medførte telehiv på vårparten, og senere fikk vi så mye nedbør mange steder at grunnen var helt mettet med vann. Dette har skapt ustabile forhold og har gått kraftig ut over kvaliteten på spor og anlegg. Vi har også hatt flere driftsavbrudd på hovedstrekningene etter ras, rasfare og utglidninger.

Oslo-området viser vei

Mest gledelig er at vi nå i høst med enda større tydelighet har sett hvor god effekt den omfattende jobben i Oslo-området gir. Punktligheten i lokaltrafikken har vist en solid bedring, noe som viser at det gir god effekt med systematisk fornyelse av anleggene. 
 
I 2012 skal det brukes 1.200 millioner kroner til fornyelse av anleggene i jernbanenettet. I Vedlikeholdsplanen hadde vi lagt opp til å kunne produsere for 1.320 millioner så det er en pågående prosess i forhold til å tilpasse seg endelig ramme for 2012. Til forebyggende vedlikehold skal det brukes 810 millioner og til korrektivt vedlikehold (beredskap/feilretting) 300 millioner. I tillegg til dette kommer fornyelsen i Oslo som er finansieres delvis over investeringsbudsjettet med 570 millioner kroner. – Vi er på et mye høyere nivå når gjelder fornyelsesarbeidet enn hva vi var for bare få år siden, sier Odd Erik Berg. Vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet var ikke kommunisert tydelig nok og det vil ta tid å ta igjen dette. - Likevel er vi godt i gang, selv om 2011 ga oss store ekstra utfordringer som følge av mye mer ekstrem-vær enn normalen.

Her er noen hovedtiltak innenfor fornyelsen i året som kommer:

 • Prosjekt Stor-Oslo,(Lysaker – Etterstad) 570 millioner kroner, totalfornyelser (investeringsprosjekt). I tillegg ca 95 millioner over fornyelsesbudsjettet til sporvekselovervåking, hjulslagdetektor og akseltellere.
 • Dovrebanen, forberedende ballastrens og dreneringstiltak Hamar – Lillehammer og Brennhaug – Dombås: ca 100 millioner
  Dovrebanen, rassikring, murer og dreneringsanlegg Dombås – Oppdal og ny driftsbase på Marienborg: ca 62 millioner
 • Bergensbanen, Drenerings- og klimatiltak, samt sporbytte (Dale – Arna), forberedende ballastrens inkl.dreneringstiltak Hønefoss – Nesbyen, og is- og vannsikring Lågheller – Myrdal: ca 77 millioner
 • Nordlandsbanen, dreneringstiltak, fjellsikring, bruvedlikehold og svillebytte: ca 45 millioner
 • Ofotbanen, skinnebytte, svillebytte, kontaktledningsanlegg og forberedende ballstrens: ca 63 millioner
 • Sørlandsbanen, svillebytte (Drammen – Nordagutu), bruvedlikehold (Nordagutu – Nelaug) og kontaktledningsarbeid og kantrens (Egersund – Sandnes): ca 70 millioner
 • Omformerstasjoner, elkraftanlegg og driftsentraler elkraft, ca 43 millioner
 • Oppgradering og fornyelser av skinnegående arbeidsmaskiner, nytt vedlikeholdstog og snøryddingsutstyr, ca 75 millioner
 • Østfoldbanen, ballastrens (Moss – Sarpsborg), forberedende ballastrens (Sarposborg – Kornsjø): ca 64 millioner
 • Alnabru skiftestasjon, fornyelser, ca 40 millioner
 • Publikumsområder på stasjoner, plattformer, parkeringsanlegg mv: ca 60 millioner.
   - I sum skal disse tiltakene bringe oss et godt stykke videre i arbeidet med et mer pålitelig og robust jernbanenett, sier Berg. – Men vi må regne med flere års innsats før vi kan oppnå en god nok standard på anleggene, legger han til.
   Også på Vossebanen blir det store arbeider for bedre is- og vannsikring neste år. Fra årets arbeider vest for Bulken. (Foto: Njål Svingheim)