Jernbanestatistikk for 2011

Jernbaneverket har nå gitt ut den offisielle statistikken for 2011. Statistikken inneheld ei rad tabellar og grafer som gjev ei oversikt over status for jernbanen i Norge.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Jernbanestatistikk 2011 inneheld både ei oversikt over tekniske og økonomiske tilhøve som vedkjem infrastrukturen, og data for person- og godstrafikken. Jernbaneverket har lagt vekt på å utviklinga utviklingen frå fleire år innanfor område som trafikk, miljø og uønska hendingar. Statistikken gjev og oversyn over økonomiske nøkkeltal som drift og vedlikehald av infrastrukturen og investeringar.  Tabellane som syner utviklinga i person- og godstrafikken inneheld data for utviklingen gjennom dei siste ti åra fordelt på dei ulike selskapa.

Tabellen på side 10 i Jernbanestatistikk 2011 inneheld for nokre av strekningane meir enn den faktiske reiseavstanden i kolonna for ‘Hovudspor’. Årsaka er at det for visse strekningar er inkludert einskilde tilknytningsliner i det som vert kalla ‘Hovudspor’ i tabellen. For oversyn over faktisk reiseavstand på dei ulike banene syner vi til
tabellen ‘Jernbanen i tal’ som er lenka opp her.