Togrutekart for Østlandet

9.desember 2012 skjedde det store endringer i togtrafikken. På Østlandet kom det ny rutetabell med flere avganger og jevn frekvens mellom togene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Flere avganger og nye ruter fra 9.desmber 2012. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
- Med den store ruteendringen vi innfører i år skjer det første store skrittet for den nye rutemodellen for Østlandet. Neste skritt skjer i desember 2014, men allerede nå får vi ut mye av effekten med flere tog, jevn frekvens og enkel ruteplan for passasjerene å forholde seg til, sier seksjonssjef Nils Hansegård ved Jernbaneverkets rutekontor.

NSB har gjennom sin planavdeling lagt grunnlaget for rutemodellen der de nå setter inn sine tog av typene 74 og 75 (Flirt). For å gjennomføre denne store endringen er det investert i nyanlegg på en rekke stasjoner for å ta imot de nye togene. – Sammen med de nye togene er det viktigste tiltaket at vi nå kan ut effekten av de nye sporene i vestkorridoren ut fra Oslo, altså strekningen Lysaker – Asker, sier Hansegård.

Jernbaneverket har også bygget nye vendeanlegg og hensettingsspor for tog på blant annet Eidsvoll, Drammen og Skien. Fram mot 2014 og neste opptrapping i rutemodellen skal slike anlegg på stasjonene Lillestrøm, Ski, Kongsvinger og Høvik ferdigstilles. En lang rekke stasjoner har også fått, og skal få, nye og lengre plattformer. Samlet investeres det for om lag 3 milliarder kroner i nye infrastrukturtiltak for å innføre den nye rutemodellen.

Storsatsing og linjebetegnelser


Fra 9.desember vil det gå tog fem ganger i timen fra alle knutepunktstasjonene mellom Asker og Lillestrøm. Fra 2014 kommer det sjette toget i timen og dermed ti-minutters frekvens. Mellom Asker og Lillestrøm ligger sju av landets ti største stasjoner og satsingen tar derfor utgangspunkt i denne strekningen. Tidsrommene med høy frekvens i togtrafikken økes slik at de faste minuttavgangene kjøres innenfor hele tidsrommet mellom klokken 07 og 23 på hverdager, mellom 08 og 18 på lørdager og mellom 13 og 19 på søndager.
Alle toglinjene (rutene) på Østlandet vil få nye linjebetegnelser som skal gjøre det enkelt å skille dem fra hverandre. Lokaltogene som stopper ved alle stasjoner får bokstaven ‘L’ foran og et ensifret linjenummer (f.eks L1 Spikkestad – Lillestrøm), Lokaltogene som stopper ved knutepunktene og kjører lengre strekninger får bokstaven ‘L’ foran et tosifret linjenummer (f.eks L12 Kongsberg – Eidsvoll), regiontogene får bokstaven R foran et tosifret linjenummer (f.eks R10 Skien – Lillehammer), mens Flytoget for bokstaven F og henholdsvis 1 og 2 for direktetogene fra Oslo S og de som går helt fra Drammen.

Endringer


For en del av strekningene blir det flere tog og nye minuttall, her omtales noen av endringene:

 • L1 Spikkestad – Asker – Lillestrøm: Togene stopper ved alle stasjoner og vil gå to ganger i timen. Åsåker og Hallenskog holdeplasser legges ned.
 • L2 Skøyen – Ski: Halvtimesruter, noen innsatstog med færre stopp helt til/fra Lysaker i rushtiden.
 • L3 Oslo S – Jaren: Som i dag, Furumo holdeplass nyåpnes 9.desember og erstatter da Harestua. Minuttjusteringer.
 • L12 Kongsberg – Eidsvoll: Togene kjøres hver time. De kjører direkte Drammen – Asker og Gardermobanen hele veien Oslo – Eidsvoll og får dermed raskere kjøretider. Det kjøres også noen innsatstog Kongsberg – Oslo og Drammen - Oslo i rushtiden. Steinberg stasjon stenges midlertidig og Skollenborg legges ned.
 • L13 Drammen – Dal: Togene kjøres hver halvtime og disse stopper ved Brakerøya og Lier.
 • L14 Kongsvinger – Asker: Togene kjøres hver time. Stasjonene Seterstøa, Disenå, Sander og Galterud legges ned, holdeplassene Bodung og Tuen får bare stopp i rushtiden.
 • L21 Skøyen – Moss: Timesruter med nye innsatstog i rushtiden til og fra Oslo S med regiontogmateriell.
 • L22 Skøyen – Mysen : Timesavganger med tillegg av innsatstog i rushtiden og noen avganger forlenget til/fra Rakkestad som i dag. Holdeplassene Drømtorp, Langli, Langnes og Askim Næringspark legges ned.
 • R10 Skien – Lillehammer: Kun minuttjusteringer. Grunnruten er lagt opp med nye tog av type 74 (Flirt).
 • R20 Oslo – Halden – Gøteborg: Kun minuttjusteringer
 • R30 Oslo – Gjøvik: Som i dag. Minuttjusteringer.
 • Flytogene Oslo S – Gardermoen (F1) og Drammen - Gardermoen (F2) får også minuttjusteringer.

 • Øvrige togruter og fjerntrafikken

  På grunn av de store omleggingene i trafikken på Østlandet blir også togruter i resten av landet berørt. I hovedsak betyr det en del minuttjusteringer av rutene for å få det omfattende puslespillet til å stemme.

  Bergensbanen: Togene på Bergensbanen får en del endringer i rutene. Dagtogene 601 og 602 legges med senere avgangstider og vil dermed passe bedre for reising inn mot byene. Weekendtogene 603 kjøres fra Oslo fredager og med retur som tog 608 fra Bergen søndager, mens togene 604 fra Bergen fredager nå kjøres til Ål med retur derfra som tog 607 søndager. Alle fjerntogene på Bergensbanen skal nå kjøres med lokomotiv og vogner og togene får dermed bedre kapasitet.

  Sørlandsbanen: Sørlandsbanen får nye gjennomgående tognummer og det settes opp ett nytt togpar fra Oslo S fredager med retur fra Stavanger søndager.

  Før de øvrige fjerntogstrekningene blir det bare mindre justeringer i rutene. Det samme gjelder for lokaltogene i Bergensområdet, på Trønderbanen, Jærbanen og ved Bodø.  Rørosbanen får tilpasset sine ruter inn mot de justerte rutene for togene mellom Skien og Lillehammer.

  Oslo - Karlstad - Stockholm: SJs tog mellom Oslo og Stockholm vil fra ruteendringen kjøre gjennom Romeriksporten. Dette betyr noe kortere kjøretid. Trafikken fortsetter som i dag med to avganger hver veg daglig. Regiontrafikken Karlstad – Oslo S vil bli lagt om slik at togene til og fra Karlstad på hverdager vil snu på Kongsvinger og få forbindelser til og fra Oslo med NSBs nye timesavganger der. Strekningen Karlstad – Kongsvinger får nå seks tog hver veg på hverdager.
  Ofotbanen fortsetter persontrafikken som i dag i regi av SJ.

  Fra april 2013 stenges gamle Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika for bygging av nye Høvik stasjon med vendespor.Arbeidene vil pågå i 18 måneder og alle tog må derfor kjøre den nye Bærumstunnelen mellom Lysaker og Asker i denne perioden. 7/4.

  Godstrafikken:
  Det blir bare mindre endringer i den faste godstrafikken. Selskapet Cargolink øker sin trafikk med ett nytt togpar til Bergen og CargoNet øker med ett togpar mellom Oslo og Bodø. På Ofotbanen kommer det nye malmselskapet Northland Ressoursches i gang med sin trafikk til Narvik havn. Trafikken starter med ett togpar i døgnet og skal økes til fire togpar i løpet av året.

  Se også vedlagte PDF-dokument for større utgave av linjekartet.

  Nytt linjekart for Østlandet fra 9.desember 2012.