Viktige jernbanetiltak i 2012

I forslaget til statsbudsjett for 2012 legger Regjeringen opp til en bevilgning på 9,9 milliarder kroner til Jernbaneverket. Det er en økning på 7,4 % i forhold til saldert budsjett for 2011. Det legges opp til en fortsatt stor innsats innen fornyelse og vedlikehold samtidig som investeringene øker med 10 prosent.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fornyelsen av jernbanen gjennom Oslo skal skje med stor innsats også i 2012. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Vedlikehold

Siden 2006 er bevilgningene til vedlikehold økt vesentlig. Etter det store arbeidet som ble utført i Oslo-tunnelen i sommer, har punktligheten ligget opp mot 90 prosent. 5,28 milliarder kroner av bevilgningen til Jernbaneverket går til drift og vedlikehold.

2,74 milliarder kroner går til drift, 92 millioner kroner går til Gardermobanen og 2,45 milliarder kroner går til vedlikehold. Det er en økning på 181 millioner eller 8 prosent i forhold til saldert budsjett 2011.

 

Større fornyelsestiltak i 2012

• Dovrebanen: 170 millioner kroner

• Bergensbanen inkl. Randsfjordbanen og Roa – Hønefossbanen: 110 millioner kroner

• Sørlandsbanen: 100 millioner kroner

• Nordlandsbanen: 100 millioner kroner

• Ofotbanen: 90 millioner kroner

• Østfoldbanen: 60 millioner kroner

• Fornyelser i Oslo-området utenom Oslo-prosjektet, blant annet på skifteanlegget på Alnabru godsterminal: 80 millioner kroner

Investeringer  

4,67 milliarder kroner av foreslått bevilgning til Jernbaneverket skal gå til investeringer i jernbanens infrastruktur. Dette er en økning på om lag 429 millioner kroner eller 10,1 prosent. Bevilgningen vil sikre rasjonell fremdrift på de store anleggsprosjektene i 2012.

Osloprosjektet føres videre også i 2012, dette omfatter en grunnleggende fornyelse og opprustning av kritisk jernbaneinfrastruktur i Oslo-området (570 millioner kroner). Også i 2012 planlegger Jernbaneverket å stenge Oslo-tunnelen noen sommeruker slik at viktig arbeid kan utføres på en effektiv måte.

 

Andre investeringsprosjekter som videreføres: 

• Dobbeltspor Sandnes – Stavanger: 59 millioner kroner – nytt sikringsanlegg

• Ganddal godsterminal: 20 millioner kroner – nytt sikringsanlegg

• Gevingåsen tunnel: 26 millioner kroner – avsluttende arbeider

• Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg: 77 millioner kroner – avsluttende arbeider (åpnes november 2011).

• Nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke: 839 millioner kroner

 

Nye prosjekter:

• Ny jernbanetrasé på strekningen Farriseidet – Porsgrunn på Vestfoldbanen

(100 millioner kroner) med sikte på oppstart i 2012

• Nytt dobbeltspor mellom Langset og Kleverud på Dovrebanen (514 millioner kroner) med sikte på oppstart i 2012. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen

• Etablering av erfaringsstrekning for signalsystemet ERTMS på Østfoldsbanens østre linje (179 millioner kroner)

Tilrettelegging for ny grunnrutemodell

Togtilbudet i Østlandsområdet skal bli bedre med innføringen av en ny grunnrutemodell. Regjeringen foreslår å sette av 848 millioner kroner til tilrettelegging i form av flere små og store infrastrukturtiltak. Blant tiltakene er disse:

• Skien og Borgestad – hensetting. Planlegging i 2012: 25 millioner kroner

• Drammen hensetting. Ferdigstilles 2012: 61 millioner kroner

• Eidsvoll hensetting og vendespor fase 1. Byggestart og ferdigstilling 2012: 148 millioner kroner

• Høvik vendespor og hensetting. Videreføres i 2012: 54 millioner kroner

• Lillestrøm hensetting. Videreføres i 2012: 97 millioner kroner

• Lillestrøm spor 13. Videreføres i 2012: 53 millioner kroner

• Frogner kryssingsspor. Byggestart 2012: 130 millioner kroner

• Banestrømforsyning. Anskaffelse av mobile omformere til Oslo-området. Videreføres i 2012: 87 millioner kroner

Stasjoner og knutepunkter

Regjeringen foreslår å sette av 619 millioner kroner til oppgradering av stasjoner og knutepunkter, herunder kundeinformasjonssystemer. 50 millioner kroner settes av til oppgradering av Voss stasjon. 41 millioner kroner settes av til oppgradering av Trondheim stasjon. 432 millioner kroner settes av til å forlenge og oppgradere plattformer. 61 millioner kroner settes av til å modernisere kundeinformasjonssystemene.

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski

Regjeringen foreslår å bevilge 275 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Oslo-Ski i 2012. Innføringen av den nye banen til Oslo S er svært krevende. Planarbeidet har derfor tatt lenger tid enn tidligere antatt, og Jernbaneverket regner med at 2014 nå er tidligst mulig byggestart for prosjektet.