Utrednings- og planprosessen for dobbeltsporet Eidsvoll-Hamar

Nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Hamar har vært gjennom en langvarig og omfattende utrednings- og planprosess fra tidlig på 2000-tallet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 

 Arbeidet for nytt dobbeltspor kan deles i tre hovedfaser:

1.        Utredningsfase som munnet ut i en fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene.

2.       Felles planlegging av E6 og Dovrebanen langs Mjøsa gjennom Eidsvoll og Stange kommuner – et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket

3.       Konseptvalgutredning (KVU) for JBVs prosjekt mellom Eidsvoll og Hamar (pilot for KVU/KS1)

 

Fase 1. Utredninger som grunnlag for fylkesdelplan transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene

De tre fylkeskommunene Akershus, Oppland og Hedmark tok våren 2001 initiativ til å utarbeide en fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen-Hamar-Lillehammer.  Fylkesdelplanen ble utarbeidet av de tre fylkeskommunene i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket, NSB BA og regionale samarbeidsorganer på vegne av berørte kommuner.

 

Fylkesdelplanen omfatter både E6 og Dovrebanen for strekningen fra Gardermoen til Lillehammer. På strekningen Eidsvoll-Hamar ble tre alternative dobbeltsportraséer vurdert:

 

·         Eidsvoll-Hamar alt A: Langs eksisterende bane (dim. hastighet 160 km/t)

·         Eidsvoll-Hamar alt B: Delvis langs eksisterende bane, delvis ny trase (dim. hastighet 200 km/t)

·         Eidsvoll-Hamar alt C: Ny trase øst for dagens bane (dim. hastighet >200 km/t)

 

For jernbaneutbyggingen hadde fylkesdelplanen følgende anbefalinger:

“Jernbaneutbygging

·         Fylkesdelplanen anbefaler på lang sikt at jernbaneutbyggingen skal muliggjøre at reisetiden Oslo-Hamar reduseres fra dagens 1:25 time for IC-tog til en time. Reisetiden Oslo-Lillehammer bør tilsvarende reduseres fra dagens 2:15 timer til 1:30 time.

·         Fylkesdelplanen anbefaler på lang sikt at jernbaneutbyggingen skal muliggjøre at frekvensen kan bli ½-times ruter til Hamar og Lillehammer på dagtid.

·         Fylkesdelplanen anbefaler at man i hovedsak følger dagens jernbanekorridorer Eidsvoll-Hamar og Hamar-Lillehammer ved utbygging av jernbanen, med vekt på gode miljømessige løsninger ved passering av eksisterende bebyggelse og i forhold til strandsonen ved Mjøsa.”

Utkast til “fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene” ble lagt fram av Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner i april 2002. Fylkesdelplanen ble behandlet av fylkestingene i de samme fylkene våren 2003.

Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene ble oversendt til Miljøverndepartementet for godkjenning i august 2003. Miljøverndepartementet godkjente fylkesdelplanen den 19. mai 2004.

 

Fase 2. Felles planarbeid for E6 og Dovrebanen gjennom Eidsvoll og Stange kommuner

Parallelt med Jernbaneverkets utredningsarbeid for Dovrebanen arbeidet Statens vegvesen med planer for ny E6 på strekningen. Etter drøftinger mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen i ble det i 2005 enighet om å kjøre en felles planprosess for kommunedelplan for E6 og Dobbeltspor på strekningen. Avgrensingene ble E6 Minnesund – Skaberud og Dobbeltspor Eidsvoll-Sørli basert på anbefalt alternativ i fylkesdelplanen og Jernbaneverkets forslag til jernbaneutredning.

Planprogram for kommunedelplan ble utarbeidet våren 2005 lagt ut til offentlig ettersyn 6.juli 2005. Samferdselsdepartementet godkjente planprogrammet den 30.mai 2006. Departementet legger til grunn at den videre planleggingen tar utgangspunkt i at jernbane og veg skal utvikles i hovedsak med utgangspunkt i dagens trasé, men at det i enkelte kritiske områder vurderes å fravike denne. SD konkluderte også med at lange tunneler ikke skal tas med i det videre arbeidet, med vekt på at alternativet gir en vesentlig økning av kostnader.

Etter dette ble forslag til kommunedelplaner med KU utarbeidet med flere aktuelle traseer. Kommunene ville ha med traseer med større innslag av tunneler enn tiltakshaverne SVV og JBV.  Planene ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31.mars 2007 og kommunene vedtok planene 13.juni (Stange) og 25.juni(Eidsvoll) samme år. Det var en rekke innsigelser til planene og det ble gjennomført en felles meklingsprosess med begge fylkesmenn i august 2007. Det ble ingen enighet i forbindelse med meklingen og saken ble sendt til Md for avgjørelse høsten 2007. Miljøverndepartementet godkjente planene 24.februar 2009.

Etter godkjente kommunedelplaner for E6 Minnesund – Skaberud og Dobbeltspor Eidsvoll - Sørli ble arbeid med reguleringsplaner for strekningen Langset – Espa igangsatt. Oppstart ble varslet 2.april 2009 og planene ble utsendt til offentlig ettersyn 21.april 2010 og vedtatt av kommunestyrene 3.nov 2010(Stange) og 9.nov 2010 (Eidsvoll).

 

Fase 3. Konseptvalgutredning (KVU) for JBVs prosjekt mellom Eidsvoll og Hamar (pilot for KVU/KS1)

Regjeringen besluttet i 2005 at det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) innen veg- og jernbanesektoren.  I den forbindelse ble det foretatt en vurdering av om Eidsvoll-Hamar skulle omfattes av kravet om KS1. Det ble vurdert at prosjektet var kommet langt i planleggingen og midt i en offentlig planprosess, slik at det ikke var egnet for KS1-gjennomgang.  Derimot ble det vurdert at prosjektet kunne være egnet som et pilotprosjekt.

 

Etter en prosess mot SD ble det i september 2006 besluttet at KVU og KS1 gjennomføres for Eidsvoll-Hamar som et pilotprosjekt. Prosessen ble lagt opp slik at KS1-konsulenten skulle kvalitetssikre ett og ett dokument før en gikk videre til neste. Dette ble veldig tids- og arbeidskrevende, og det ble til dels omfattende diskusjoner omkring metode mv på grunn av at dette var et pilotprosjekt og at metodikken ikke var utprøvd på jernbaneprosjekter tidligere. Parallelt med dette pågikk det konkret planlegging på fellesprosjektet E6-Dovrebanen og aktuelle konseptvalg var foretatt. Dette, kombinert med at hovedhensikten med KVU/KS1 for dette prosjektet var læring og metodeutvikling, gjorde at det ble bestemt at KS1-prosessen skulle avsluttes i oktober 2009. Prosjektet var også på dette tidspunktet blitt prioritert i Nasjonal Transportplan.

 

Ekstern kvalitetssikring (KS2) gjennomføres for prosjektet på vanlig måte. Ekstern kvalitetssikring av fellesprosjektet E6-Dovrebanen er fullført.