Tettere oppfølging ved ekstremvær

Jernbaneverket vil nå gjennomføre en skjerping og tydeliggjøring av sine rutiner for beredskap og visitasjon av linjene ved store nedbørsmengder. – Vi har fra før et system der vi trinnvis øker beredskapen ved krevende værforhold, men klimaet denne sommeren gjør at vi nå går gjennom rutinene og vil skjerpe dem ytterligere, sier banedirektør Per Magne Mathisen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Visitasjon av linje, stikkrenner og sideterreng er svært viktig ved store nedbørsmengder. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>


Det er spesielt ved store nedbørmengder på kort tid at det kreves tett oppsyn med spor, stikkrenner, linjegrøfter og sideterreng. Denne sommeren har spesielt Østlandet og Sørlandet fått uvanlig store nedbørsmengder uten at terrenget har kunnet tørke opp. Dermed har det vært store problemer med utglidninger, skred og vann som har funnet seg nye veier.

– Vi har også opplevd dette på steder der vi tidligere ikke har hatt slike problemer, sier Per Magne Mathisen. Derfor kan vi ikke legge tidligere erfaringer til grunn, men må også skjerpe overvåkingen av strekningsavsnitt vi tidligere har sett på som uproblematiske.

- Vi kommer derfor nå til å bygge videre på det systemet vi har med såkalt grønn, gul og rød beredskap. Rutinene vil bli skjerpet og områdene som etterses ekstra nøye blir utvidet, sier banedirektøren. Det vil også tas initiativ for å sikre god kommunikasjon med operatører og deres lokførere, og det er allerede avholdt møte med AMU (arbeidsmiljøutvalget) i NSB vedrørende saken.

Det norske jernbanenettet må gjøres mer robust for å stå imot stadig økte nedbørsmengder. Banedirektør Per Magne Mathisen

Jernbaneverket har kommet langt med å detaljkartlegge de mest utsatte banene med tanke på fare for skred- og utglidinger. Geologer lager nøyaktige rapporter for alle banestrekninger som viser hvor det kan være fare for skred og hvilke tiltak som er nødvendige å utføre for å sikre banene bedre. – Erfaringene fra denne sommeren og tidligere hendelser har resultert i at denne farekartleggingen er utvidet med områder som til nå har vært ansett som utenfor fareområdene, sier Mathisen. Alle områder som kan være utsatte skal kartlegges.

Må tåle mer vær

De tiltakene som må gjennomføres vil variere fra forsterkning og utviding av fyllinger som sporet ligger på, økt dimensjonering av stikkrenner og grøfter til fjellsikring og sikring av sideterreng. På kort sikt er rensk av banenes dreneringssystemer og innlegging av større stikkrenner under sporet tiltak som kan gi god effekt.

- Dette er tiltak som vil sette jernbanenettet i stand til å tåle mer nedbør og større endringer i vær og temperatur. - Det er klart at dette blir omfattende tiltak, men hva det vil koste er det for tidlig å si ennå, sier Mathisen. De siste årene er det gjennomført en rekke slike tiltak på både Nordlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen og vi mener det må enda mer til av samme medisin på flere av strekningene, sier banedirektøren.

Tett overvåking

I tillegg til å sette banene i stand til å tåle større værmessige påkjenninger vil det også bli gjennomført en tettere overvåking av strekningene ved ekstreme og vanskelige værforhold. Jernbaneverket har et samarbeide med Meteorologisk Institutt om værstasjoner langs linjene. Nærmere tjue slike værstasjoner er bygget ut og satt i drift de siste årene og flere værstasjoner er under planlegging og bygging. Disse gir til en hver tid bedre og mer nøyaktig informasjon om nedbør og temperatur. Men det kan være store lokale variasjoner i nedbørsmengdene og derfor må også de manuelle rutinene skjerpes.

Jernbaneverket har et system med trinnvis beredskap:

  • Grønn beredskap: Nedbørsmengden tilsier varsling av mannskap, kontroll av stikkrenner og vann langs sporet, kontroll i forhold til jordras og steinsprang.
  • Gul beredskap: Opptrapping av visitasjonsrutinene, vurdering av vaktmannskap på utsette steder og mulig innføring av redusert fart.
  • Rød beredskap. Nedbørsmengden innenfor 12 timer frå uværet starta er så stor at banestrekningen må stenges for trafikk inntil videre.

Jernbaneverket samarbeider tett med Meteorologisk Institutt, NVE og Statens vegvesen som har mange av de samme utfordringene med hensyn til klima- og ekstremvær. En felles informasjons- og beredskapsportal, ”Føre var”, er under utvikling for å samle og ytterligere forbedre tilgjengeligheten av denne type klima- og værinformasjon knyttet til beredskap mot hendelser.

Her er en gammel fylling på Nordlandsbanen erstattet av steinfylling med større stikkrenne. Slike tiltak varsles det nå flere av. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>
 
Utrast fylling på Rørosbanen nylig. Dette illustrerer at Jernbaneverket nå ma utvider områdene som regnes som rasutsatt. Årsaken er de uvanlig store nedbørmedngdene denne sommeren. Denne utrasingen førte til togavsporing og personskader. <strong>Foto: Oddnar Dragmyrhaug</strong>