Statsbudsjettet 2012: Fortsatt stor satsing på vedlikehold og fornyelse av jernbanen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke bevilgningene til Jernbaneverket med 7,4 prosent i forhold til saldert budsjett 2011. – Dette er en gledelig økning, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger, som legger spesiell vekt på at et fortsatt høyt nivå på bevilgningene til vedlikehold og fornyelse er viktig for å sikre en pålitelig jernbane.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bevilgningene til fornyelser fordeles på alle hovedstrekningene. I tillegg blir det fortsatt stor innsats i det sentrale Oslo-området.  Arbeidene på strekningen mellom Lysaker og Etterstad i Oslo sluttføres i løpet av 2012.  Til forebyggende vedlikehold settes det av 860 millioner kroner. Tiltak for å forebygge ras, flom og telehiv er blant det som inngår i denne posten.

Investeringer
Til investeringer foreslås det bevilget 4.396 millioner kroner.  Det er en økning på 10,1 prosent fra 2011.  De største enkeltprosjektene er Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen og Langset-Kleverud på Dovrebanen.  I tillegg settes det av 100 millioner kroner til byggestart Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen og 275 millioner kroner videre planlegging av Oslo-Ski.  Til etableringen av pilotstrekningen for det nye signalsystemet ERTMS på Østfoldbanens østre linje, er det satt av 179 millioner kroner.

-Det er store prosjekter som enten pågår eller startes opp gjennom dette budsjettet, og de vil sikre høy aktivitet i jernbanesektoren, sier Elisabeth Enger.  – Det blir spesielt viktig at bevilgninger til disse følges opp i årene framover, slik at vi kan sikre en mest mulig rasjonell framdrift , understreker jernbanedirektøren.

Tiltak for bedre togtilbud i Østlandsområdet
Investeringsbudsjettet inneholder også en stor post på 848 millioner kroner til diverse enkelttiltak for å legge til rette for økt og forbedret togtilbud i Østlandsområdet etter hvert som flere, nye tog kommer i trafikk.  Dette er prosjekter som parkerings- og vendeplasser for tog, plattformformforlengelser og strømforsyningsforbedringer. – Tiltakene berører flere kommuner, og vi er avhenging av et smidig og godt samarbeid med alle berørte parter for å ha alt klart til desember 2014, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Lenke til samferdselsdepartementet