Riksrevisjonen og jernbanebruer

Riksrevisjonen la tirsdag 22/11 frem sin rapport om tilstanden i statlige etater. I rapporten ble Jernbaneverket omtalt i en setning, hvor manglende bruvedlikehold var tema.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Riksrevisjonen sier i sin rapport at Jernbaneverket ikke har kontroll og oversikt over bruvedlikeholdet.

Forholdet er at en del av brurapportene ikke forelå elektronisk i 2010. Selskapet Rambøll AS fikk tilsendt interne rapporter i Jernbaneverket som dekket 1630 bruer av totalt 2789. Mangelen har sammenheng med hovedettersynet av bruer som inngår i jernbanenettet. Dette ettersynet foregår hvert sjette år.

Nå skal rapportene lagres elektronisk, noe de manglende eldre rapportene ikke var. Elektronisk lagring av rapportene er av Jernbaneverket varslet ferdigstilt ved utgangen av 2011. I budsjettet for 2011 følger Jernbaneverket i stor grad anbefalingen fra Rambøll AS.