Jernbaneverket utreder ny tunnel under Oslo

Som en del av arbeidet med å forberede neste Nasjonal transportplan utreder Jernbaneverket nå behovet for, og mulighetene for, å bygge en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Bakgrunnen er at Østlandsområdet står overfor en stor vekst i befolkningen og en enda større trafikkvekst.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Ulike tunnelalternativer som utredes av Jernbaneverket.
- Skal kollektivtrafikken ta unna mye av trafikkveksten, må jernbanens rolle avklares. Derfor utredes blant annet behovet for ny jernbanetunnel under Oslo, sier Anne Marstein, regional plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket øst. Utredningen må sees i sammenheng med planer for utvidelse av det øvrige kollektivtrafikknettet i Oslo og Akershus.

Det er ikke avklart om Jernbaneverket vil komme til å anbefale en ny tunnel, eller ikke. En rekke utredninger gjennomføres. Mange behov skal veies opp mot hverandre i arbeidet med forslag til ny Nasjonal transportplan 2014-2023.

Denne utredningen ser blant annet på om en ny tunnel kan gjøre det mulig med enda flere togavganger enn det nå legges opp til i forbindelse med den nye ruteplanen for Østlandsområdet. Fra 2013 -2016 blir det uansett økning i antall togavganger på en rekke strekninger, og økt utnyttelse av den eksisterende tunnelen gjennom Oslo. Dette blir mulig med kapasitetsøkende tiltak i Oslotunnelen og nye vendeanlegg for tog flere steder. Med disse økte avgangene vil grensen for hvor mye trafikk dagens tunnel kan ta unna være nådd.

Jernbaneverket utreder tre ulike tunnelalternativer fra Oslo S til Lysaker:

1. Via Filipstad

2. Via Nationaltheatret

3. Via Majorstua

4. Et alternativ utenom Oslo S med stasjon under Stortinget

Målet er å finnet ut hvor en slik tunnel kan gå, når den eventuelt kan stå ferdig og hva den kan komme til å koste. Utredningen er ikke ferdig og resultatene av arbeidet med Jernbaneverkets anbefalinger ventes presentert i forbindelse med våre innspill til neste Nasjonal transportplan i slutten av februar.