Jernbaneverket og Meteorologisk institutt med ny samarbeidsavtale

Jernbaneverket og Meteorologisk institutt signerte 14. november en rammeavtale om utveksling av værdata og samarbeid. Bakgrunnen er Jernbaneverkets stadig økende behov for værobservasjoner og værvarsler, spesielt til sin trinnvise værberedskap som grunnlag for en trygg togtrafikk.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Midtstova værstasjon på Bergensbanen. <strong> Foto: Julie Bjørlien </strong>Det skal også settes opp flere værstasjoner langs jernbanenettet.

– Dette er en viktig avtale for oss, sier banedirektør Per Magne Mathisen.
– Værvarsler og værdata er og blir stadig viktigere for å kunne avvikle togtrafikken på en sikker og punktlig måte, sier Mathisen.

Jernbaneverket er med denne avtalen sikret nøyaktige og tjenlige værvarsler som grunnlag for sin beredskapsvurdering knyttet til togtrafikken. Store og intense nedbørsmengder øker rasfaren og slike nedbørsmengder kan ofte komme lokalt, derfor er værdata så viktige. Avtalen ble signert av banedirektør  Mathisen på vegne av Jernbaneverket og av meteorologi- og klimadirektør ved Meteorologisk institutt, Jens Sunde.

Nye værstasjoner

Jernbaneverket har et stadig større behov for nye værstasjoner langs jernbanenettet. Disse skal komme i tillegg til de værstasjonene som finnes fra før, og skal sammen med de eksisterende værstasjonene kunne gi en fullgod oversikt over værsituasjonen langs landets jernbanelinjer til en hver tid. Etableringen av de nye værstasjonene skjer i et nært samarbeid med Meteorologisk institutt (Met.no). Jernbaneverket finansierer værstasjonene og bidrar med grunnarbeider og strømleveranser, mens instituttet står for selve byggingen. Denne utbyggingen vil ventelig ta et par års tid. Jernbaneverket vil levere alle sine værdata til Meteorologisk institutt, som vil bruke dem som del av sin observasjonstjeneste.

Met.no vil ha ansvar for innsamlingen og håndteringen av værdataene og gi beskjed til Jernbaneverket om noe er galt. De vil også gjennomføre årlige inspeksjoner av værstasjonene. Jernbaneverket forplikter seg til å tømme nedbørmåler, og eventuelt foreta vedlikehold og utskiftinger etter anvisninger fra Meterologisk institutt. Jernbaneverket har også etablert et nært samarbeid med NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) som ny skredetat og med Statens vegvesen. Hensikten er å nyttiggjøre seg av hverandres værdata og å få til en felles skredvarsling og samarbeide ved beredskapssituasjoner.

Robuste baner

Jernbaneverket har ved blant annet etatens eget rasutvalg i flere år jobbet med oppgaver som fremmer sikkerhet og reduksjon av hendelser som følge av skred og ras. Dette gjelder blant annet:

  • Kartlegging av utsatte områder for skred og flom (og vann på avveie)
  • Råd og innspill til ulike tiltak
  • Utvikle og forbedre den trinnvise værberedskapen
  • Ta hensyn til klimaendringene i samarbeid med andre institusjoner
  • Samarbeid med annen fagekspertise (Meteorlogosk Institutt, NVE, Vegvesenet bl.a)
  • Banedirektør i Jernbaneverket Per Magne Mathisen og meteorologi- og klimadirektør i Meteorologisk institutt Jens Sunde tar hverandre i hånda for et godt samarbeid om værvarsling og værdata. <strong> Foto: Ronald Holmstrøm.</strong>