Arbeidshelg på Dovrebanen og Gjøvikbanen

Store vedlikeholdsarbeider på begge baner samt viktige forberedelser til dobbeltsporet langs Mjøsa gir buss for tog kommende helg. På Gjøvikbanen gjelder dette fra fredag 26. august kl. 23.45 til søndag kl 11.20, og på Dovrebanen på strekningen Eidsvoll – Dombås fra lørdag 27. august kl. 06.00 til søndag kl 19.00.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Selvom det ikke går tog, vil det kjøre arbeidsmaskiner på sporet. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Vedlikeholdsarbeidet gir deg en bedre bane med bedre punktlighet og økt kjørekomfort. Langs sydenden av Mjøsa er forberedelser til det nye, 17 km lange dobbeltsporet godt i gang.

Av sikkerhetsmessige årsaker stanser Jernbaneverket togtrafikken når store arbeider skal utføres på jernbanelinjene. Av hensyn til pendlerne og trafikkavviklingen er det derfor mest hensiktsmessig å jobbe om nettene og i helgene. Les mer om buss for tog hos www.nsb.no

Jernbaneverket understreker at det fortsatt kjøres enkelte arbeidstog mens persontogene er innstilt. Vi minner om at all ferdsel i sporet er forbudt.

Omfattende vedlikehold på hele Gjøvikbanen 
På Gjøvikbanen foregår det arbeider fra fredag 26. august kl. 23:45 til og med søndag 28. august kl. 11:20. Deler av arbeidet vil medføre støy, spesielt på strekningen Eina-Gjøvik. Det blir buss for tog på hele strekningen i stengeperioden. Les mer om trafikkopplegget på Gjøvikbanen i stengeperioden hos NSB: http://www.nsb.no/avviksmeldinger/oslo-s-gjoevik-stengt-article39154-4172.html

Dette gjør vi på Gjøvikbanen: 
- Arbeid med nye kabelkanaler
- Spor- og kontaktledningsarbeider
- Plattformarbeider ved Movatn stasjon
- Skinnebytte ved Kjelsås stasjon
- Arbeid på kjøreledningen mellom Nydalen og Kjelsås
- Masseskifte under sporet mellom Eina – Gjøvik

Dovrebanen på vei til å bli ny
På Dovrebanen foregår det arbeid fra tidlig lørdag morgen kl. 04:30 til og med søndag 28. august kl. 19:00. Deler av arbeidet vil medføre støy, og dette gjelder spesielt Moelv og Brøttum. I tillegg må enkelte planoverganger sperres i korte perioder. Vi gjør også oppmerksom på at det blir sprengningsarbeider ved Strandlykkja og Narviktangen.

Det blir buss for tog på strekningen Eidsvoll-Dombås i hele stengeperioden. Les mer om alternativ transport på Dovrebanen i stengeperioden hos NSB: http://www.nsb.no/avviksmeldinger/oslo-s-dombaas-buss-for-tog-article39151-4172.html


Dette gjør vi på Dovrebanen:
- Forberedende arbeider for ombygging av Moelv stasjon
- Boring av fundamenter til nye kontaktledningsmaster på Moelv og Brøttum
- Innlegging av fire nye stålbruer for å bedre sporkvaliteten
- Kontroller av signalanlegg
- Justering av spor og kontaktledningsanlegg
- Forebyggende ras- og flomarbeider
- Arbeider med dreneringsanleggene
- Innkobling av nye signal- og telekabler mellom Brumunddal og Rudshøgda stasjon
- Ved Dorr bru monteres det sikringsskjerm
- Sprengninger i skjæringen mot dagens spor ved Strandlykkja
- Montering av rekkverk og sprengning i en fjellskjæring ved Narviktangen
- Hogst og rensk til fjell ved Morstua
- Mellom Strandlykkja og Narviktangen samt Framnes og Korslund  bores fundamenter til kontaktledning
- Hogst mellom Minnesund og Morskogen
- Grunnundersøkelser i sporet mellom Brøhaug og Skrårud
- Flytting og montering av nye master samt skjøting av kabler på enkelte strekninger.