Follobanen: Byggestart tidligst 2014, alternativ innføring til Oslo S skal utredes

Merknader til konsekvensutredningen for Follobanen fører til at Jernbaneverket vil utrede et nytt alternativ til trase inn til Oslo S for å finne løsninger som tar mer hensyn til omgivelsene. Dette betyr at byggestart tidligst kan skje i 2014.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Som følge av høringsrunden skal et nytt alternativ til trase gjennom gamlebyen utredes for Follobanen. Illustrasjon: Jernbaneverket

Konsekvensutredningen for Follobanen ble lagt ut til offentlig høring etter påske. Det er kommet inn i alt 52 merknader til utredningen. De er nå sammenfattet og oversendt Samferdselsdepartementet, som skal gi svar på om utredningsplikten er oppfylt og på grunnlag av konsekvensutredningen fastsette rammer for reguleringsplanarbeidet framover.

Som følge av merknadene vil Jernbaneverket utrede en alternativ løsning for innføring til Oslo S i tillegg til de to løsningene som er beskrevet i konsekvensutredningen. Det vil skje i nært samarbeid med Riksantikvaren for å ivareta hensynet til kulturminner i området.

Jernbaneverket ønsker å redusere de negative konsekvensene knyttet til de to forslagene for innføringen som er beskrevet i konsekvensutredningen. Den alternative løsningen Jernbaneverket nå vil utrede nærmere, krever mer areal og kan komme i konflikt med kulturminner som ligger langs traseen. Disse konsekvenser må avklares med Riksantikvaren før man kan fatte den endelige beslutningen om hvilke alternativ som skal legges til grunn for videre planlegging.

I alternativet Jernbaneverket vil utrede, foreslås det å legge alle spor i Klypen for både inn- og utgående spor både for Follobanen og Østfoldbanen. Dette alternativet er vurdert til å være jernbaneteknisk like godt som de to alternativene beskrevet i konsekvensutredningen hvor Follobanen ligger i egen trase.  

Jernbaneverket er i god dialog med Oslo kommune og med Riksantikvaren for å finne den beste løsningen for Follobanens trase inn til Oslo S, og er innstilt på å bruke den tid som er nødvendig for å oppnå dette. Reguleringsplanene i Ski, Oppegård og Oslo forventes å være ferdig behandlet i 2012 eller 2013. Deretter kan prosjektet gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2) i 2013, slik at byggestart tidligst kan skje i 2014. Jernbaneverket har nå estimert byggetiden til 6 til 7 år, inkludert et halvt års prøvedrift.