2011

 • Utenlandske entreprenører posisjonerer seg for Norge

  Flere av de store utenlandske entreprenørselskapene posisjonerer seg nå for Norge. Avgjørende for om de går inn er langsiktige kontrakter.

 • Jernbaneverket går saman med Vegvesenet og NVE om forskning og utvikling

  Jernbaneverket prioriterer arbeidet med å gjere infrastrukturen meir robust og betre i stand til å tåle store nedbørmengder og temperatursvingningar. Nå settes det i samarbeid med Statens vegvesen og NVE i gang eit fireårig forsknings- og utviklingsprogram der målet er meir robust infrastruktur, trygg bebyggelse og samferdsle og god skred- og flaumvarsling.

 • Setningsskader på Oslo S: Ingen dramatikk

  Jernbaneverket har registrert at grunnen ved Oslo S har beveget seg under byggingen av Barcode. – Vi har gjort flere tiltak for å rette opp setningsskadene, sier Thomas Aarskog hos banesjefen i Oslo.

 • Raskere på Vestfoldbanen

  Fra og med søndag 11.desember innføres det raskere kjøretider for togene på Vestfoldbanen. De største gevinstene får passasjerer på strekningen Oslo – Tønsberg og lenger sør. De sørgående togene vil bruke 5 -10 minutter mindre, mens de nordgående togene vil bruke 4 – 8 minutter mindre på turen.

 • Behov for langsiktig jernbanestrategi

  Jernbanens rolle bør avklares 20-40 år fram i tid. Det trengs et vesentlig høyere bevilgningsnivå enn i dag, og det må planlegges og bygges lengre, sammenhengende strekninger. Togtilbud og infrastruktur må ses mer i sammenheng, og det er nødvendig å gå gjennom eierskapet til godsterminaler, stasjoner og verksteder.

 • Høyhastighet: Kan bli et tilbud også for distriktene

  Det britiske firmaet Atkins har nå regnet seg fram til hvor togene kan stoppe underveis og hvor lang tid togturen vil ta og hvor ofte togene kan gå. Utregningene viser at høyhastighetstog i Norge også vil kunne bli et tilbud til distriktene. Nå har også de fire konsulentfirmene som har vurdert hvor linjene kan legges og hvor det kan bygges stoppesteder, levert sine rapporter.

 • Bergensbanen opna att mandag kveld

  Bergensbanen vert opna for trafikk att forbi Myrdal stasjon måndag kveld klokka 20. Eit spor er då farbart, men persontoga vil ikkje stoppe på Myrdal før fleire spor er rydda etter raset som gjekk sundag kveld.

 • Myrdal stasjon stengd på grunn av ras

  Bergensbanen er stengd ved Myrdal stasjon etter eit stort jord- og steinras sundag ettermiddag 27/11. Det er ikkje klårt kor lang tid oppryddingsarbeidet vil ta. Geologar skal underdsøkje staden mandag føremiddag.

 • Riksrevisjonen og jernbanebruer

  Riksrevisjonen la tirsdag 22/11 frem sin rapport om tilstanden i statlige etater. I rapporten ble Jernbaneverket omtalt i en setning, hvor manglende bruvedlikehold var tema.

 • Jernbaneverket stadig mer attraktivt for unge arbeidstakere

  Jernbaneverket har fått pris for å være den virksomheten som øker mest i attraktivitet blant yngre arbeidstakere opp til 40 år. Undersøkelsen er gjort blant 5000 godt kvalifiserte yngre arbeidstakere som har vært i jobb i minst tre år.