- De neste to månedene er avgjørende

-De neste to månedene er avgjørende for om Jernbaneverket kommer til å nå målene vi har satt oss for 2011, slår banedirektør John Ole Grinde fast. – Lykkes vi i denne perioden vil vi også lykkes med målene for reduksjon i forsinkelser gjennom året.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Det er avgjørende å lykkes med vinterberedskapen for å nå målene om bedre punktlighet. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>

Oppskriften er den allerede innførte vinterberedskapen, nytt og bedre utstyr som og stor oppmerksomhet på at egne arbeider i minst mulig grad forsinker togtrafikken. De siste sju ukene er forsinkelsestimene som følge av feil i infrastrukturen nesten halvert i forhold til samme periode for ett år siden.

Ferske tall viser at forsinkelsestimene som følge av feil i infrastrukturen er på full fart i riktig retning. I perioden fra uke 49/50 i 2009 til uke 2 i 2010 var det totale antallet forsinkelsestimer for alle tog i hele landet som følge av slike feil 2332 timer. I den tilsvarende perioden nå er dette tallet nede i 1322 timer. I høst kom kulda i tillegg tidligere enn i fjor og det har kommet mye snø, særlig i sørlige strøk på Østlandet. Årsaken er bedre beredskap, nyere og bedre utstyr og flere folk. - Vinteren er helt avgjørende for hvor stor reduksjon i forsinkelsestimene vi greier i år, derfor er det de neste to månedene som avgjør, sier banedirektøren. I tillegg merker vi nå at arbeidene med å ta inn på vedlikeholdsetterslepet begynner å virke.

Planer og penger


Vi har penger og planer for nødvendig vedlikehold og fornyelse og jeg er trygg på og ser selv at vi nå omsetter dette i praksis ute på sporet, sier John Ole Grinde. Det er et stort engasjement rundt om i Jernbaneverket for at vi nå skal lykkes i å få forsinkelsestimene ned og punktligheten opp. 
 
For første gang er nå alle fornyelses- og vedlikeholdsprosjektene våre klare og definert allerede ved årsskiftet. - Dette har vært mulig fordi vi nå har forutsigbare Banedirektør John Ole Grinde.budsjettrammer for vedlikeholdet, sier Grinde.  Gevinsten er at vi får en roligere planfase, nå skal det avklares hvor mye av sesongens vedlikeholds- og fornyelsesarbeider som Jernbaneverket Drift skal gjøre og hvor mye som skal settes ut i konkurranse.  – Vi vil også følge opp forsinkelsestimene hver uke og ha et spesielt fokus på at våre egne arbeider ikke skaper forsinkelser når sesongen starter

Egen ruteplan i sommer


Til sommeren skal det gjennomføres omfattende arbeider med å fornye jernbanen i Oslotunnelen, på selve Oslo S og i Brynsbakken. Dette fører til at det ikke kan kjøres tog innenfor Skøyen, Bryn og Grefsen i perioden 27. juni – 7. august. Bare Østfoldbanens tog kan da benytte Oslo S som vanlig.
- Vi skal lage en egen ruteplan for strekningene nærmest Oslo i disse seks ukene, forklarer seksjonssjef Nils Hansegård på Jernbaneverkets rutekontor. Det vil komme egne rute-hefter som skal gjelde i seks-ukersperioden, og det ligger til grunn at alle tog skal kjøres i rute fra sin nye utgangsstasjon. Det vil komme detaljert informasjon om ruteopplegget i denne perioden senere. 

Vinter


- Vintertiltakene skal gi oss en mye bedre start på året enn i fjor, trass i skikkelig vinter også i år, sier John Ole Grinde. Så skal vi gjennomføre sesongens omfattende vedlikeholds- og fornyelsesaktiviteter med stor oppmerksomhet på å holde tallet på saktekjøringer nede, slår han fast. Likevel vet jo også jeg at ting kan skje og at konsekvensene ofte er større om vinteren, legger han til.
Fjerning av snø fra sporveksler er en av mange viktige oppgaver for vinterdriften. <strong> Foto: Beate Isetorp </strong>