Høyhastighetsutredningen går som planlagt

Første fase i høyhastighetsutredningen er nå ferdig, og en rapport med anbefaling om videre utredninger foreligger. Neste skritt for Jernbaneverket er å vurdere tilbud fra leverandører om en rekke analyser som skal utføres i andre fase. Hensikten er å få sammenlignbare beregningsmetoder i planleggingen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Høyhastighetstog. Foto: Deutsche Bahn.Firmaet  COWI har skrevet en rapport som oppsummerer alt som har blitt gjort av utredninger de siste årene.  Denne rapporten skal danne grunnlaget for hva som skal gjøres videre, og avslutter dermed første fase i utredningen.

Rapporten peker på en rekke områder og problemstillinger som gjør det utfordrende å sammenligne de forskjellige konseptene for høyhastighetsbane som er utviklet til nå. Blant annet er forskjellige beregningsmetoder brukt for å analysere markedet og for å gjøre økonomiske nytteanalyser. De forskjellige konseptene er heller ikke utredet til samme detaljnivå.

Fase 1-rapporten kommer med en rekke forslag til fremtidige beregningsmetoder som skal gjøre det enklere å sammenligne resultatene. Forslagene tas med i neste fase.

Fase 1-rapporten fra COWI kan lastes ned her

Hensikten med fase 2 av utredningen er nettopp å definere de forskjellige premissene, slik at utredningene av de forskjellige korridorene med trasévalg, antall stasjoner, start- og stoppmønster, økonomiske nytteanalyser etc. skal bli gjort på en enhetlig måte, basert på den samme markedsanalysen. 

Forespørslene for fase 2 ble sendt ut i det norske og europeiske markedet i månedskiftet juni/juli med anbudsfrist andre og tredje uke i august. Det er blitt bedt om tilbud på følgende: 

  1. Markedsanalyser
  2. Jernbanespesifikke planleggings - og utviklingsstudier
  3. Økonomiske analyser
  4. Kommersielle strategier og kontraktsstrategier
  5. Tekniske og sikkerhetsmessige analyser
  6. Miljøanalyser

  

Vi planlegger å tildele oppdragene for de 6 forespørslene innen 10. september 2010 med umiddelbar oppstart. 

Forespørsler for de korridorspesifikke utredningene i fase 3 vil bli kunngjort i oktober/november i år med anbudsfrist og oppstart i januar 2011. Utredningen skal være gjennomført innen 1. februar 2012.

Fakta om høyhastighetsprosjektet
Jernbaneverket skal utrede hvilke handlingsalternativer som er best egnet for å nå målene i transportpolitikken i de ulike korridorene, herunder bl.a.;

 1. Referansealternativet: Dvs en videreføring av dagens jernbanepolitikk
 2. En mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbaneinfrastruktur, også utenfor InterCity-området
 3. Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett og IC-strategi
 4. Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer

I mandatet for Utredning av høyhastighetsjernbane i Norge ble det spesifisert at utredningen skulle foregå i 3 faser: 

 1. Etablere en oversikt over kunnskapsnivået i Norge og foreslå hvilke temaer som trenger mer utredning
 2. Definere premisser for de spesifikke korridorvise utredningene
 3. Detaljerte utredninger av følgende korridorer:

                   a) Oslo – Trondheim
                   b) Oslo – Kristiansand – Stavanger
                   c) Oslo – Bergen
                   d) Bergen – Haugesund – Stavanger i kombinasjon med b) og c)
                   e) Oslo – Stockholm 
                   f) Oslo – Gøteborg

 

Prosjektet kan kontaktes ved:
Media- og kommunikasjonsrådgiver Lisbet Kierulf Botnen
Epost 
Tlf  900 34 970  

Prosjektleder Tom Stillesby
Epost
Tlf. 474 56 067.