Høyhastighetsutredningen: Anbudskonkurransen er klar

Vi er på jakt etter firmaer som skal utrede 6 konkrete strekninger, og vi har bestemt hvilke traseer som skal utredes. Det er de siste oppdragene til Høyhastighetsutredningen som nå legges ut på anbud.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Strekningene som skal utredes er:
Oslo – Kristiansand – Stavanger 
Oslo – Bergen 
Oslo – Trondheim
Oslo – Göteborg
Oslo – Stockholm
I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – Stavanger.

 

Ikke bare høyhastighet
Vi har bestemt hvilke trasealternativer som skal utredes. Det er alternativer som er foreslått fra før, fra forskjellig hold. Det er viktig at disse nå blir vurdert på lik linje slik at vi til slutt kan finne ut av hva som er det beste alternativet. Vi har bare bestemt omtrent hvor traseene skal gå, konsulentfirmaene må plassere dem i landskapet. 

Men firmaene som skal analysere de forskjellige strekningene skal ikke bare vurdere trasevalg. De må også se på dette i lys av andre alternativer for togtrafikken. Mange tror naturlig nok at Høyhastighetsutredningen bare skal utrede høyhastighetsbaner i Norge. Men i mandatet står det at vi skal vurdere 4 alternativer for hver strekning. Alternativene er disse:

A. Referansealternativet - en videreføring av dagens jernbanepolitikk
B. En mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbaneinfrastruktur, også utenfor InterCity-området
C. Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett og InterCity-strategi
D. Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer

Dette betyr at konsulentfirmaene som skal analysere strekningene ikke bare skal utrede rene høyhastighetsbaner, men like mye se på de andre alternativene for hver strekning. Alternativene spenner fra A til D, fra å gjennomføre dagens politikk til å bygge helt nye, raske spor.

På kartene kan du se hvilke traseer som skal utredes og hvilke alternativer ( B, C, D) som er aktuelle på de forskjellige traseene.

Her kan du lese mer om hver strekning
 

Her kan du lese hele kunngjøringen

 

Det viktigste i fase 3
I denne siste fasen hvor strekningene skal analyseres skal firmaene komme med konkrete forslag til beste trasevalg, lage detaljerte kart, tegne stasjoner og antall stoppesteder. Med andre ord et helhetlig konsept.  Vi må selvfølgelig vite hva det vil koste å bygge ut de forskjellige strekningene med alt som hører til. Ikke minst må en eventuell utbygging sees i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Er det en lønnsom investering for samfunnet å bygge høyhastighetsbaner i Norge?

Firmaene som skal utrede disse strekningene må basere seg på resultatene fra fase 1 og fase 2. Fase 1 er en rapport fra firmaet Cowi, som oppsummerer tidligere utredninger og anbefaler innfallsvinkler.
Fase 2 er jobben de 5 konsulentfirmaene som vant den forrige anbudsrunden gjør. De jobber med å analysere felles problemstillinger og forutsetninger for hvordan denne siste utredningen skal foregå. Det er viktig at strekningene blir analysert på samme måte slik at de kan sammenlignes etterpå.

 

De som skal utrede strekningene må basere seg på resultatene av disse analysene i fase 2:
- Markedsanalyser som bl.a. omfatter vurdering av markedsvilkår og trafikkgrunnlag for ulike typer passasjer- og godstrafikk
- Jernbanespesifikke utviklings- og planleggingsanalyser som bl.a. skal inkludere analyser av bruk av enkelt- og dobbeltspor og separate høyhastighetsspor, stasjons- og stoppmønster, regional utvikling og konsekvenser for kollektivtrafikken generelt
- Vurdering av finansielle og samfunnsøkonomiske konsekvenser I forhold til investeringskostnader, samfunnsøkonomiske analysemetoder, risikovurderinger og konsekvenser for ulike typer av transport
- Vurderinger av ulike typer organisatoriske, kontraktuelle og kommersielle strategier i forbindelse med planlegging og utbygging av høyhastighets jernbanesystemer. 
- Tekniske og sikkerhetsmessige analyser som bl.a. inkluderer vurdering av bruk av ulike tekniske standarder, tekniske aspekter ved utbygging av høyhastighets jernbane I Norge inklusiv vurdering av klimatiske forhold, sikkerhetsmessige konsekvenser i forhold til ulike hastigheter og blandet trafikk.
-  For vurdering av miljømessige effekter, utarbeides blant annet metode for analyser av høyhastighetsbanens påvirking på landskap og naturmiljø, støy- og energiforbruk samt utslipp av drivhusgasser.