Jernbaneverket satser stort på skogrydding langs banene

Jernbaneverket går nå i gang med et større program for systematisk skogrydding langs banene. 144 millioner kroner skal brukes fordelt over fem år. -Hensikten er å hindre at trær faller ned og rammer kontaktledningen. Innsatsen med forsert hogst vil også gi en rekke andre positive effekter for togtrafikken og passasjerene, sier prosjektleder Morten Tanggaard.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her ved Rallerud på Bergensbanen er skogrydding gjennomført. Nå skal det i løpet av fire-fem år gjennomføres et omfattende skogryddingsprogram langs norske baner. Foto: Runar Løken- Vi går nå i gang med dette etter grundig kartlegging av forholdene, sier prosjektleder Morten Tanggaard i Infrastruktur Vedlikehold. Vi legger til grunn at vi først skal rydde skogen der vi har registrert størst antall feil som følge av trenedfall og der det er størst togtrafikk. Men det programmet vi nå starter vil omfatte alle baner, også de banene som har dieseldrift, legger han til. For uten å hindre at trær blåser ned eller bøyes ned av tung snø og rammer kontaktledningen, vil skogryddingen også ha mange andre positive effekter. Det blir generelt bedre siktforhold langs sporet. Det øker sikkerheten ved planoverganger. Det blir bedre sikt for lokomotivførerne i forhold til skilting og signaler. Det blir lettere å se dyr som måtte være i eller nær sporet, og det vil også øke reiseopplevelsen for passasjerene.


Jernbaneverket har selvsagt foretatt skogrydding hvert år tidligere også. Vi har en rekke gode eksempler der skogrydding er gjennomført med god effekt. Men nå øker vi innsatsen betydelig og løfter dette opp på et nivå som gjør at vi får en landsdekkende oversikt. Dermed kan vi sette inn tiltakene først der de trengs mest, sier Tanggaard. Det lages nå banevise detaljplaner slik at alle landets 10 banesjefer får en slik plan for sitt område.

Prosjektleder Morten Tanggaard har full oversikt over hvor det nå skal hugges langs norske baner. (Foto: Njål Svingheim)Kartlegging

 Det er sist høst gjennomført omfattende kartlegging av tettheten i vegetasjonen langs norske spor. Kartleggingen omfatter også bonitet. -Dette datagrunnlaget gir gode kart over hvilke områder som skal hugges og også hva som skal til for holde vegetasjonen nede gjennom det forebyggende vedlikeholdet etter den forserte innsatsen vi nå skal gjennomføre, sier Morten Tanggaard. Til sammen utgjør det arealet som skal hugges 70.000 mål med skog. Kartleggingen tar også hensyn til områder med verneverdige arter slik at det biologiske mangfoldet ivaretas.

Tanggaard opplyser at det nå legges opp til at den forserte hogsten skal legges ut på anbud blant skogsentreprenører for å sikre stordrift og rask gjennomføring. Togselskapene er også opptatt av dette og er fornøyde med at Jernbaneverket nå forserer skogryddingen.