Banefornyelsen i Oslo forseres

Fornyelsen av jernbanelinjene i Oslo skal forseres. De tett trafikkerte strekningene i Oslo-området skal gjøres like gode som nybygde baner. En felles prosjektgruppe satt sammen av Jernbaneverket og togselskapene starter arbeidet første uken i mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fornyelsen av jernbanen i Oslo skal framskyndes. (Foto: Øystein Grue)NSB har allerede signalisert at de kan være villige til å redusere trafikken i deler av døgnet for at Jernbaneverket skal få mer tid til å utføre forbedringsarbeider på de tett trafikkerte sporene.


Etter initiativ fra Samferdselsdepartementet skal en egen prosjektgruppe sørge for at Jernbaneverkets planer forseres. I gruppen skal også togselskapene delta.

Det var etter et møte med samferdselsministeren onsdag 27. februar at ble det besluttet å sette ned en prosjektgruppe ledet av Jernbaneverket med representanter også fra NSB, Flytoget og andre togselskaper. Dette for å sikre at moderniseringen i denne kritske delen av jernbanenettet samordnes mellom alle sentrale aktører.

På møtet i departementet ga NSB klare signaler om at selskapet er villig til å redusere togtrafikken i deler av døgnet, for å få utført de viktigste arbeidene så fort som mulig.

-Vi vil nå få mer tid til å jobbe i tunnelen og kan oppnå raskere resultater. Internt i Jernbaneverket har vi nå satt i gang med å forberede opprettelsen av arbeidsgruppen, både innenfor bane- og trafikkmiljøet, sier infrastrukturdirektør Jon Frøisland i Jernbaneverket. -Samferdselsdepartementet har kalt inn til et innledende møte i den nye prosjektgruppen mandag 3.mars, sier Frøisland.

-Prosjektgruppen skal vurdere hvordan den varslede renoveringen av Oslotunnelen og Oslo S kan framskyndes, understreker samferdselsminister Liv Signe Navarsete, som vil ha månedlige rapporter fra gruppen om framdriften. Nå bebuder samferdselsministeren at det kan være aktuelt å gi ekstrabevilgninger for å bli raskere ferdig med en helt nødvendig opprustning.

– Med økte ressurser vil vi også komme tidligere i gang med nødvendige utbedringer både på Oslo S og Skøyen/Bestum, opplyser Frøisland.

Skal bli like god som ny

 Målet med den fornyelsen av anleggene som nå settes i gang er at banen skal bli like god som ny. –Alle komponenter som ikke har en levetid på minst 25 – 30 år skal skiftes ut, sier regiondirektør i jernbaneverkets Region Øst, Johnny Brevik. Dette vil omfatte utskifting av pukk, skinner, sviller, kontaktledning og signalanlegg. Innen signal vil Jernbaneverket se på ny, men velprøvd teknologi for ”følge” togene gjennom tunnelen.

Brevik minner om at Jernbaneverket i 2006 vedtok å overføre 140 millioner kroner fra andre deler av jernbanenettet for å ruste opp Oslo-området, fortrinnsvis Oslotunnelen.

– Etter hvert har vi bestemt oss for å gå enda grundigere til verks og gå fullstendig gjennom alle komponenter i hele Oslotunnelen. Målet er å oppgradere den slik at den skal framstå som ny. Det vil si at den i de neste 25-30 årene kun skal ha behov for ordinært vedlikehold. Oslotunnelen ble åpnet i 1980 og både alder og trafikkmengde gjør nå at anleggene må skiftes ut med nye.